jump to navigation

Fašismi 14 punkti 2. aprill 2007

Posted by Punane Hanrahan in poliitika.
trackback

2003. aastal kirjutas Laurence W. Britt ajakirjale”Free Ingquiry Magazine” laineidlöönud artikli “Facism Anyone?”, kus on ära toodud ka fašismi 14 punkti. Terve artikli tõlkimiseks pole mul ei aega ega ole sel tegevusel ka mõtet. Aga olgu need 14 punkti siinkohal ka eesti keeles ära toodud, et saada selgust, mis see fašism õigupoolest on. Britt ise teeb enda kirjutisest järelduse, et USA ei ole kindlasti fašistlik riik, vaid on igati demokraatlik riik, hästitoimiva demokraatliku korraldusega, kuid ühiskonnas ja ka poliitilise eliidi hulgas võib täheldada mõningaid ärevusttekitavaid suundumusi, millele tähelepanu juhtida on iga demokraatlikult mõtleva inimese kohus. Sedasama julgen üldiselt väita ka Eesti kohta:

1. Jõuline ja pidev rahvusluse väljendamine

Rahvuslippude ebaproportsionaalselt pideva nähtaval kohal esitamisega ja rahvussümboolikaga rinnamärkide ebaloomulikult sagedase kandmisega patriootliku rahvusluse väljendamiseks kinnitavad režiim ja selle kodanikud vastastikku usku oma ideoloogia õigsusse. Löövad loosungid, uhkus sõjaväe üle ning nõuded rahvusliku ühtsuse järele on peamised teemad marurahvusluse väljendamisel. Eelnevaga kaasneb enamasti kõige võõrapärase eitamine, mis piirneb ksenofoobiaga.

2. Inimõiguste tähtsuse vähendamine ja eitamine

Fašistlikud režiimid annavad inimõigusile vähe tähendust ning inimõiguste olulisust üritatakse järjekindlalt pisendada valitseva eliidi eesmärkide huvides. Propaganda oskusliku kasutamise abil pannakse rahvas aktsepteerima inimõiguste rikkumist nende gruppide, kelle inimõigusi rikutakse, marginaliseerimise, koguni demoniseerimise läbi. Kui inimõiguste rikkumine muutub silmatorkavaks, hakatakse seda salgama, eitama ja levitama väärinfot.

3. Vaenlaste ja patuoinaste määratlemine ühendava jõuna

Fašistlikele režiimidele on omane patuoinaste otsimine tõmbamaks inimeste tähelepanu tegelikelt probleemidelt, õigustamaks režiimi enda tegematajätmisi ja läbikukkumisi ning kanaliseerimaks rahva frustratsiooni kontrollitud suunas. Propaganda ja desinformatsioon on siinkohal enamasti tõhusad vahendid. Tihtipeale initsieerivad fašistlikud režiimid spontaanseid rünnakuid patuoinaste (enamasti kommunistide, sotsialistide, liberaalide, juutide, etniliste ja rassiliste vähemuste, traditsiooniliste rahvuslike vaenlaste, teiste religioonide liikmete, ateistide, homoseksuaalide ja terroristide) vastu. Režiimi aktiivsed vaenlased tembeldatakse terroristideks ja neid koheldakse vastavalt.

4. Sõjaväe ja sõjalise tegevuse ülimuslikkuse rõhutamine

Valitsev eliit määratleb end alati sõjaväele lähedalseisvana ning tööstuslikku infrastruktuuri nähakse sõjaväge toetavana. Sõjaväele määratakse ebaproportsionaalselt suur osa riiklikest ressurssidest, isegi kui teised valdkonnad ressursi puudumise all karjuvalt kannatavad. Sõjaväge nähakse rahvusluse peamise väljendajana ning seda kasutatakse, kus vähegi võimalik rahvuslike eesmärkide saavutamiseks, teiste rahvaste alistamiseks ning valitseva eliidi võimu ning maine tõstmiseks.

5. Rõhutatud seksistlikkus

Tulenevalt lihtsast tõigast, et fašistlike režiimide poliitilises eliidis ja ka rahvuskultuuris domineerivad mehed, kuulutatakse naised teise klassi kodanikeks. Fašistlikud režiimid on tingimatult abordivastased ja ka homofoobsed. Neid hoiakuid toetavad enamasti drakoonilised seadused, millele langeb osaks riigi peamise religiooni toetus. Toetus saab loomulikult osaks ka kõigile režiimi korraldatavaile tagakiusamisile.

6. Kontrollitud massimeedia

Mõningais fašistlikes režiimides on massimeedia riigi range kontrolli all ja ei tohi mingil tingimusel erineda partei pealiinist. Teised režiimid kasutavad meedia ohjeldamiseks paindlikumaid vahendeid. Meetodite hulka kuuluvad allikaile ligipääsu piiramine ja väljaannete litsenseerimine, majanduslik surve, nõuded väljendada patriotismi ja pidev ähvardamine. Üldiselt saavutatakse ka nende vahenditega edu ning suudetakse hoida avalikkust teadmatuses režiimi olemusest.

7. Kinnismõte ohust rahvuslikule julgeolekule

Rahvusliku julgeoleku aparaat on tingimatult valitseva eliidi otsese kontrolli all. Seda kasutatakse üldiselt tagakiusamiste vahendina, see tegutseb salaja ning ilma mingite, kodanikuühiskonna seatud, piiranguteta. Salateenistuste tegevust õigustatakse vajadusega kaitsta riiklikku (rahvuslikku) julgeolekut ning küsimuste esitamist selle tegevuse kohta käsitletakse ebapatriootlikuna või isegi otseselt reeturlikuna.

8. Religiooni ja eliidi tihedad sidemed

Erinevalt kommunistlikest totalitaarseist režiimidest pole fašistlikke või protofašistlikke režiime nende oponentidel iialgi võimalik süüdistada jumalatuses. Enamik selliseid režiime seob end tihedalt valitseva religiooniga ning eelistab end kujutada selle religiooni sõjalise kaitsjana. Tõik, et valitseva eliidi käitumine on vastuolus sama religiooni üldtunnustatud põhimõtetega lükatakse nii eliidi, kui usujuhtide poolel kalevi alla.

Propaganda loob illusiooni et valitsev eliit on usu kaitsja ja oponendid on jumalatud. Luuakse üldine ettekujutus, et valitseva eliidi ründamine on ühtlasi ka rünnak religiooni vastu.

9. Korporatiivse võimu kaitsmine

Kuigi tavakodanike isiklik elu allutatakse riigi rangele kontrollile, ei seata takistusi korporatiivsete struktuuride tegevuse suhtelisele vabadusele. Valitsev eliit ei näe korporatiivsete struktuuride tegevuses mitte ainult kasu sõjalise toodangu suurendamisel, vaid ka sotsiaalse kontrolli täiendaval tugevdamisel. Majanduseliiti toetab enamasti poliitiline eliit kindlustamaks ühishuvide kaitset, eriti eliidist välja jäävate kodanike represseerimisel.

10. Tööjõu organiseerumise takistamine ja vaesuse kriminaliseerimine 

Et organiseeritud tööjõud (ametiühingud) on üks jõukeskusi, mis võib hävitada valitseva eliidi ja tema korporatiivsete liitlaste poliitilise hegemoonia, on eliidil tingimata vaja muuta see jõuetuks. Vaesed ja kehvikud tembeldatakse alamklassiks, kellesse suhtutakse vaenulikult või vähemalt leitakse nende seisund õiglane olevat. Mõni režiim on pidanud vaesust ka otseselt kuritegelikuks või koguni propageerinud vaeste otsest füüsilist hävitamist.

11. Intellektuaalide ja loomeinimeste alahindamine ning tagakiusamine

Intellektuaalsust ja sellega vältimatult kaasnevat ideed täielikust väljendusvabadusest käsitlevad fašistlikud režiimid ususalgamisena või väärusuna. Mõtte- ja akadeemilist vabadust käsitletakse vastanduvana riiklikule julgeolekule ja patriootilisele ideaalile.

Ülikoolid on allutatud rangele kontrollile, poliitilliselt allumatud teaduskonnad suletakse või hakatakse sealseid teadlasi taga kiusama. Võimude seisukohtadega mitte kooskõlas olevaid mõtteavaldusi ja teisitimõtlemist rünnatakse tugevasti, sellised mõtted vaigistatakse või põrmustatakse. Fašistliku režiimi jaoks saavad kunst ja kirjandus eksisteerida ainult rahvuslike huvide kandjana, vastasel korral võetakse neilt olemisõigus.

12. Kuritöö ja karistuse kinnisidee

Paljud fašistlikud režiimid loovad drakoonilise kriminaalõigussüsteemi koos ülerahvastatud vanglatega. Politseid jumaldatakse ja sel on pea piiramatu jõud, mis viib kontrollimatule tagakiusamisle. Poliitilisi teisitimõtlejaid üritatakse edukalt süüdi mõista tavakuritegudes ning tavakuritegude eest mõistetavaid ebaproportsionaalselt suuri karistusi kasutatakse režiimi poliitiliste vaenlaste kahjutustamiseks. Rahva hulgas levitatakse hirmu kurjategijate ja reeturite ees ning seda hirmu kasutatakse politsei võimu suurendamise õigustamiseks.

13. Lokkav onupojapoliitika ja korruptsioon

Nii majandslik, kui poliitiline eliit kasutab oma positsiooni kiireks rikastumiseks. Korruptsioon töötab kaksipidi: poliitiline eliiti võtab vastu annetusi ja kingitusi majanduseliidilt, kes vastutasuks naudib valitsuse poolehoidu. Poliitiline eliit kasutab kiirrikastumiseks teisigi vahendeid, näiteks riigivara riisumist. Et riikliku julgeoleku aparaat on eliidi kontrolli all ja ajakirjandus suukorvistatud, on korruptsiooni tegelik määr hõlmamatu ja üldsus ei saa hästi aru korruptsiooni mehhanismidest.

14. Ebaausad valimised

Valimisi ja arvamusküsitlusi kasutatakse plebistsiidina sellesama rahva arvamuse kujundamiseks. Kui korraldataksegi “päris” valimised “päris” kandidaatidega, tõrjub valitsev eliit kõiki vahendeid kasutades need kiiresti kõrvale ja saavutab soovitud tulemuse. Meetoditena tulevad arvesse kontroll valimismehhanismide üle, opositsiooni pooldajate kõrvaldamine või nende jaoks valimaskäimise raskeks muutmine, häälte kõrvaldamine ning viimasena ka õigussüsteemi kasutamine valimistulemuste tühistamiseks.

Kommentaarid

1. lo - 2. aprill 2007

Noh, Aljossa, Laurence W. Britt´i määraltuse järgi kannad sa fašistlikku kuube.

2. Rupert - 2. aprill 2007

Juba esimene punkt ei käi absoluutselt eesti kohta. Böhm nabiti Tönismäel kinni ning mis riigi lippu ta kandis? Kahekeelsuse vohamine, 5.kolonniga söbralik läbirääkimine (Vitsuti umarlaud) jne jne.

3. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Rupert, rahu, rahu.

Ma ei arvagi, et see peaks käima Eesti kohta. See sissekanne on mõeldud abiks fašismi defineerimiseks.

Ning kordan igaks juhuks veel: minu hinnangul ei ole Eesti fašistlik riik. Ei ole. Päris kindlasti ei ole. Seega ei peagi eeltoodud punktid Eesti kohta käima.

Iseasi on see, et 14 punktis toodut pooldavaid meeleolusid on rahva hulgas liikvel päris palju, ehk siis, nagu ma ütlesin, esineb murettekitavaid suundumusi.

Aga ma loodan südamest, et need suundumused ei realiseeru iialgi riigivõimus ja teen ka omaltpoolt kõik Eesti demokraatia kaitseks.

Kuid see sissekanne ei olnud mõeldud isegi iseloomustama liikvel olevaid meeleolusid vaid just abistama lugejat fašismi defineerimisel ja arendama üldist mõttevahetust.

4. ants - 2. aprill 2007

Täpselt tänane Venemaa!

5. lo - 2. aprill 2007

Mitte vaid tänane :)

6. analyytik - 2. aprill 2007

Rohkem täpseid viiteid!
Leidsin mõned, aga ei saa aru, kas need on nö. terviklik artikkel. Nii et kui saaks kõigepealt kindla viite originaalile.
Ma leidsin siis need:

http://www.hartford-hwp.com/archives/27/076.html
http://drivingsocrates.com/the-14-defining-characteristics-of-fascism

Kuidagi erinevad on need materjalid.

7. lo - 2. aprill 2007

Täpselt punane Venemaa, võiks öelda.

8. Kati - 2. aprill 2007

nõus, et suures osas tänane venemaa.
ega keegi ei väidagi ju, et tänane venemaa on tore, hea ja demokraatlik, eks.

9. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Eriti ei väida seda mina:)

10. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Io – päris nii ei saa öelda, kuigi pmst nõus. Aga miks ei saa nii öelda: vt. punkt 8.

11. analyytik - 2. aprill 2007

Leidsin küll mingid leheküljed, aga need on kuidagi erinevad. Milline on terviklik artikkel?

http://www.hartford-hwp.com/archives/27/076.html
http://drivingsocrates.com/the-14-defining-characteristics-of-fascism

Paluks täpseid viiteid.

12. Janek - 2. aprill 2007

Kaheksanda punkti kohta, et ka see kehtib VF kohta. Flirt õigeusukirikuga. Putinist on hoolega levitatud fotosid, kus on kas kaudseid või otseseid vihjeid religioonile (esimesena meenuvad nt Putin kuldse auraga, usujuhtide musitamine).

13. lo - 2. aprill 2007

Kas Sulle endale ei tundu, et vähevõitu punast praktikat pruunist kvaltitatiivselt eristamiseks? Eriti arvestades riigi ja kiriku nüansirohkeid, ent ühemõttelisi suhteid Venemaal.

14. analyytik - 2. aprill 2007

4. ants – April 2, 2007
“Täpselt tänane Venemaa!”

Mis see Venemaa sii puutub???

‘Mina isiklikult ei ela Venemaal ja see et Venamaal KA mingid asjad jamad on ei ole minu igapäevase elu-olu küsimus. Vähemalt mitte otseselt. Nii et vaadakem ikka enne, kuidas need punktid Eesti oludega kokku klapivad. Või ei klapi.

15. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Io – minu jaoks on kuritegelik igasugune totalitarism, ükskõik, kas see on fašistlik või kommunistlik. N-Liit oli totalitaarne, seega kuritegelik, režiim kogu oma ajaloo jooksul (kui ehk arvata välja selle riigi kõige viimased lõpuaastad – Gorbatšovi keeldun ma kurjategijaks pidamast,”Tbilisi tänavaist” ja veel mõnest, vaieldamatult häbiväärsest ja kuritegelikust, episoodist hoolimata).

Aga just selleks, et kumbagi totalitarismi ei saaks õigustada, tuleb hoolikalt peatuda ka nende erinevusil. Ning suhtumine religiooni on üks neist erinevusist.

16. araterl - 2. aprill 2007

Minu hinnang LWB kriteeriumidele vastavuse osas
S – Kolmas Reich
V – praegune Venemaa
E – Eesti ametlik poliitika ja avalikkus
N – Eesti skinheadid / EPO (oletatav)

X – tõsine probleem
x – väike või kontekstist väljas probleem
– – puudub
? – pole teada kuna programmiliselt neid ei sõnastata aga “töö käigus” võivad paratamatult kaasneda

Kriteerium_________S____V____E____N
Jõuline rahvuslus___X____X____x____X
Inimõigusetus______X____X____-____x
Vaenlaseotsingud___X____X____-____x
Militaarlembus______X____X____-____X
Seksistlikkus_______X____-____-____x
Meediakontroll_____X____X____-____x
Julgeolekutunnetus_X____X____x____X
Kiriku seotus______X____X____-____?
Korporatiivkaitse___X____X____-____?
Intellektuaalihirm__X____X____-____x
Kuritöö-karistus___X____x____-____X
Korruptsioon______X____X____x____?
Libavalimised_____X____X____-____?

Eesti leebe rahvuslus on väikerahva puhul möödapääsmatu
Julgeolekutunnetus on pakun, et objektiivne
Korruptsioon on üleminekumajandusele paratamatu aga võrreldes saatusekaaslastega siiski väga väike

Paluks nüüd 8. mail liikumise liikmete poolseid skoore. Veel parem 8. mai liikumise ametlikke skoore.

17. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Analyytik – minu jaoks on küll oluline, mis toimub USA-s,Iraagis, Venemaal, Jaapanis ja Lääne-Euroopas. Maailm on siiski üks ja isolatsioon (õnneks) võimatu.

Aga kõige olulisem on loomulikult see, mis meil siin kohapeal toimub.

18. analyytik - 2. aprill 2007

Leidsin küll mingid leheküljed, aga need on kuidagi erinevad. Milline on terviklik artikkel?
Paluks täpseid viiteid.

xyz…………………..

Ai-ai-ai. Oi-oi-oi.
Nüüd vist selgus järsku, et neid internetiaadresse ei saa kuidagi kopeerida. Et siis ei lähe kommentaar läbi.
No kuulge?! Ärge nüüd niimoodi küll tehke?! Nii intetusti?! Kuidas me siis saaksime viidata, et kus see originaalartikkel ikka on?!

19. Kiki - 2. aprill 2007

PH – millised nendest punktidest sinu arvates tänases Eestis kõige rohkem silma hakkavad?

20. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Terviklikku artiklit digitaalsel kujul ei olegi. Need, mis sa leidsi, on kõik juba viited või referaadid.

Aga sinu kommentaarid jäid spämmifiltrisse kinni:) Kohe päästan lahti.

21. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Kiki, vastan hiljem, aga kindlasti vastan. Praegu on mul mõned kiired tööd kaelas.

22. Janek - 2. aprill 2007

http://www.postimees.ee/201005/esileht/arvamus/180629.php

Panen kaks väga huvitavat näidet:

1. http://www.postimees.ee/010306/online_uudised/193625_foto6.php

“Venemaa president Vladimir Putin viibib täna riigivisiidil Ungaris, kus ta muuhulgas vabandas selle Ungari 1956. aasta revolutsiooni verise mahasurumise eest Nõukogude Liidu poolt. Pildil suudleb Putin püha ikooni sisaldavat kasti ühes Budapesti õigeusu kirikus. ”

2. http://www.postimees.ee/210105/esileht/155712_foto.php

“Venemaa president Vladimir Putin ja Eesti riigipea Arnold Rüütel kohtusid eile Kremlis Venemaa partiarhi Aleksius II juuresolekul. See oli Eesti-Vene riigipeade esimene kohtumine viimase kümne aasta jooksul.”

Mõlemad nö vabandamised on osavalt seotud religiooniga.

23. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Janek, me Ioga vaidlesime N-Liidu üle. Tänapäeva Venemaa osas pole mul mingeid kahtlusi: seal on religioon riigivõimuga tihedalt seotud. Täpselt nii, nagu 8 punktis kirjas.

24. lo - 2. aprill 2007

Kas Sinu jaoks poleks siis pädev tähistada ka fasistliku režiimi võitu kommunistliku üle (Eesti on sündmuste poolest võimalusterohke)? Praktikas, ka ma leian, mõtet poleks, aga katsu end läbi, mis tundeid tekitaks? Minul täpselt samasuguseid, mis teie üritus. Ja ilmselgelt pole ma ainus.
Religioonist – üks asi on ametlik retoorika, teine tegelik elu. Kommunistlikul režiimil oli oma pailapskirik olemas teiste religioonide kõrval. Allasurutuse määr oli suurem, proportsioonid samal põhimõttel.

25. araterl - 2. aprill 2007

PH: “14 punktis toodut pooldavaid meeleolusid on rahva hulgas liikvel päris palju”

Mina väidaks, et õnneks päris vähe. Palun kirjelda, mis kriteeriumide puhul on mis ilmingud või kvantifitseeri (kasvõi hüpoteetiliselt) oma päris paljut. (n% elanikkonnast nii/naa). Vastasel korral tundub see järjekordse uduse ja ebaõiglase üldistusena. Või näiteks lihtsamalt, et millise kriteeriumite järgi on Eestis fašistlik-natslike meeleolusid kõige rohkem ja paku ka mingid hüpoteetilised kvantitatiivsed näidud välja.

Täpsustuseks lihtsalt, et punkte on 13 mitte nelitest.
Pakun ka , et ideoloogia/ühiskonnakorraldus peaks saama ikka üksjagu nii suuri kui väikeseid ristikesi, et asja tervikuna saaks nimetada fašistlikuks või isegi selle poole kalduvaks.

Rahvuslus võib esineda ka “nõukogudeinimismina”.
Kui aktsent ei ole etnosel vaid näiteks nõukogude inimesel või abstraktsel aarialasel, kui jätta välja ka mitte ilmtingimata esinev seksism ja kirikuseotus, siis saame täiesti tavalise totalitarismi s.h. siis ka praktilise kommunismi definitsiooni.

26. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Io, me ei tähista ju kommunistliku totalitarismi võitu fašistliku totalitarismi üle.

N-Liit oli vaid üks koalitsiooniliige. Tema kõrval olid Suurbritannia ja USA – seega kaldub kaalukauss demokraatlike riikide kasuks. Ning koalitsiooni võit II MS-s tagas demokraatia Lääne-Euroopas, mille tõttu said muuhulgas võimalikuks raadiojaamade Vaba Euroopa ja BBC ülekanded “raudse eesriide” taha jäänud Ida-Euroopa riikidesse.

Seega on koalitsiooni võidul II MS-s positiivine moment ka Eesti ajaloo jaoks. Aga sellest kõigest kirjutasin ma pikemalt arvamusartiklis EPL-le, mille väljaanne lubas lahkesti aprillikuu jooksul avaldada.

27. kalake - 2. aprill 2007

Katsun suhtestada seda eestiga:

1. Jõuline ja pidev rahvusluse väljendamine…
No ma ei tea, kuidas see eestis väljendub. Rootsis ja Taanis näiteks pannakse oma rahvuslipp masti ka siis kui kellelgi on sünnipäev. Ning muudel tähtpäevadel, võib vimpel lehvida samuti.
Meil siin ei viitsita isegi ametlikel tähtpäevadel lippu välja panna. Kui siis on see pigem mingi sundus.

2. Inimõiguste vähendamine…
nojah, siin osas võib näiteks täheldada sallimatust homoseksuaalide suhtes. Vene kogukonnaga ei olda aldis suhtlema, sest on teine kultuur, teised väärtused üldiselt. Mis ei tähenda veel inimõiguste rikkumist. Venelased on välja toonud keelelise diskrimineerimise kui inimõiguste rikkumise. Siin tekib küsimus jällegi sellest, kas lähtuda kodakondsuse 1940a või 1991a seisuga.
Ameerika on selles suhtes ka vaba maa, võin sinna sõita ja elada seal ilma inglisekeelt valdamata kui hakkama saan, oma asi eksole. Ka ameerikas on kogukondasid, mis lokaalselt on kontsentreeritud ja moodustavad näiteks keelelise enamuse… Mõned china townid vms. Ometi on seal inimõigustega kõik nagu ok? Pole nagu fashistlik?
Eestlastele on see 1940 1991 küsimus eriti valuline, sest nende emakeelt ei räägita üheski teises riigis, et sellesse asjasse vabalt suhtuda. Ning väljasuremise äärel olev rahvas haarab kinni igast õlekõrrest oma keele ja kultuuri säilitamiseks.
Samas paljud kohalikud venelased, kes samas eestit oma kodumaaks peavad, ei tunnista seda, et eesti keelt oleks mõtet õppida, sest sellel keelel puudub perspektiiv, parema meelega õpiksid nad inglise keelt. Ning kuna eesti on nende kodumaa ja nemad on vene kultuuri kandjad oneesti loogiliselt ka osa venemaast. Nad tahavad omada hääleõigust kuid ei tunnista kohalikku kultuuri. Sellist suhtumist ei andestaks ka ülitolerantsed rootslased mitte.
Araterl siin vaidles sel teemal notshnoi dozori tegelastega, võite vaadata http://www.pomnim.com
Seda ilmestab ka see kuidas jaguneb venekeelt kõneleva elanikkonna kodakondsuslik staatus, kui paljud on hakanud eesti kodanikuks, kui paljud on halli passiga ja kui paljud on vene kodanikud. Ehk see kuidas nad ennast identifitseerivad.
punkt, millel ma ei tahaks pikalt peatuda.

3. Vaenlased ja patuoinad
Noh, üldteada vaenlane on venemaa. Kes koguaeg ähvardab, kes kasutab suhtlemisel jõupositsiooni, kes viib sisse majandussanktsioone. Ma pole täheldanud ühtki sõbralikku nooti ega algatust venemaa poolt. Nii kahju.. Või kas kellelgi tuleb meelde mõni positiivne külg viimase 10 aasta jooksul.
minumeelest on selge mida tuleb karta. Ei lätit, soomet ega rootsit.
Kas venemaa vaenlaseks pidamine on fashism? Või on see alusetu?
Teisi üldiseid vaenlasi ma ei tea… täiendab keegi

4. sõjaväe rõhutamine ja ülimuslikkus
No eesti kohta see ei kehti kindlalt.

5. seksistlikkus
Noh, see on üldiselt lääne hoiak, et naise keha on müüdav objekt. Vaata mingeid suvalisi autoshow’sid, kus meestele orienteeritud kaupa müüakse naisekeha abil. Vaata neid tibisid, kes ennast vastu läikivaid autokeresid hõõruvad.
no ja siis ka see, et eestis on meeste ja naiste palga erinevus suurem kui euro keskmine.
Võibolla on see fashism võibolla eripära.

6. Kontrollitud massimeedia
No meil see puudub kindlalt. Ajakirjanike meelestatust ei saa pidada meedia kontrollimiseks või kallutamiseks. See on hoopis teine teema ja puutu meedia kontrolli riigijuhtide poolt.

7. Kinnismõte rahvuslikule julgeolekule..
Üldiselt tuleneb hirm ikka meie vaenulikust naabrist, mis meid nii kiirest ja ülekaalukalt liitis NATO ja EU’ga.
Muusosas ma ei tea, pole kuulnud tagakiusamistest vms.

8. religiooni ja võimu side..
No meil näitas kristlike demokraatide hale läbikukkumine religioonile koha kätte. meil nagu polekski religiooni

9. Korporatiivsuse kaitsmine.
Nojah, meil mõningadilmingud on. Kruuda näiteks.

10. seda punkti ma ei kommenteerikski
Või siiski ikka. Miks peetakse vasakparteid paaria parteiks üldiselt tuleneb ikka selgest ja tunnetatavast ohust venemaa poolt.
Soovitus: saatke partei laiali ja tulge uue nime all kokku. peaks aitama. Muidu on EKP maik man, sest põhitegijad on ju uued.
Kuid riigi tasemel tagakiusamist ma ei näe kusagil.

punkt 11. on kusagile kaduma läinud

12. Ma jälle ei kommenteeri

13. Onupoja poliitika
On meil tõepoolest lokkav. Ma ei tea miks, aga eriti selgelt on see mul silma jäänud just keskerakonnaga seoses. Astud õigesse parteisse ja ootamatult avastad oma “tõekspidamised” ning nagu juhuslikult saad loa lammutad sakal keskuse või saad annad erakonnale pappi ja riigi raha voolab sinu ettevõttesse.
Aga see pole minumeelest veel fashism.

14. ebaausad valimised
No ei ole ebausad. Kes vaidleb vastu.

Hanrahan, kus on eesti fashism?

28. Janek - 2. aprill 2007

analyytik: “Mina isiklikult ei ela Venemaal ja see et Venamaal KA mingid asjad jamad on ei ole minu igapäevase elu-olu küsimus. Vähemalt mitte otseselt. Nii et vaadakem ikka enne, kuidas need punktid Eesti oludega kokku klapivad. Või ei klapi.”

* Pronksõduri konflikti hoiab üleval VF. Jah, oma osa oli siin ka meie eelmisel valitsusel, mis viivitab meelega nö probleemi lahendamisega.
* Fashistlik riik sõimab teisi fashistideks, kes no mitte kuidagi ei kvalifitseeru.
* Tõsisemad konfliktid on uuema aja nähtus. Õine Vahtkond ja muu kontingent Kremli mahitusel.

Ehk ainus asi mida te saavutate on tugevam VF propaganda. Näiteks pakun, et Õise Vahtkonna tegelased ronivad 8. mail teie sekka provokatiivsete plakatidega (Anzip, ZZ jne). Hiljem saate meediastaarideks. Pildiallkirjaks “eestlased protesteerisid pronksmehe liigutamise vastu”.

29. Janek - 2. aprill 2007

To: PH

Jah, sain ise ka aru nüüd.

30. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Vabandust, numeratsioon oli vigane ja ühe punkti pealkiri puudu. Parandasin ära.

31. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Kalake, vt. selle sissekande kolmandat kommentaari.

32. analyytik - 2. aprill 2007

VEEL KORD!
Mis see Venemaa siia puutub? Loomulikult esineb seal igasuguseid tendentse. Nagu ka USA-s näiteks.

Aga kas siis tõesti võib väita, et nende 14 puknkti hulgas on mõni, mis justkui Eesti puhul ei sobi?

Hüva. See ei ole ka teab mis probleem tegelikult. Aga murettekitavad on hoopis tendentsid. Ma rõhutan – just nimelt TENDENTSID!

Kui natuke ajas tagasi vaadata, siis ma julgeks küll öelda, et perioodil ca 10-15 aastat tagasi olid meeleolud ikka hoopis teised. No vähemalt avaldati niisuguste seisukohtade suhtes üldiselt vastumeelsust. Perioodil ca 5-10 aastat tagasi oli olukord vist umbes sama. Aga viimased 5 ja eriti just viimased paar aastat on situatsioon ikka oluliselt muutunud. Ja kahjuks tundub, et protsessid näitavad pigem kiirenevat tendentsi.

Muidugi on kõikvõimalikud Delfi ja/või ajalehtede kommentaarid suht halb allikas ühiskonna uurimiseks, aga kui nö. liialdused maha võtta ja asja natuke “koefitsentida”, siis saab ka sealt üht-teist välja lugeda. Ja kui neid kõikvõimalikke kommentaare vaadata, siis võib küll öelda, et ülalmainitud 14 punktis ära toodud tunnused leiavad tänasel päeval Eesti ühiskonnas ikka üsna suurt poolehoidu ja ka rakendamist.

Nii et jah. Küsimus on asjade arengus – meeleolude liikumise suunas ja kiiruses. Ja see suund on Eesti ühiskonnas viimastel aastatel küll üsna üheselt tõlgendatav olnud. Nii kodanike kui ka poliitikute puhul, muide.

33. Janek - 2. aprill 2007

“Hüva. See ei ole ka teab mis probleem tegelikult. Aga murettekitavad on hoopis tendentsid. Ma rõhutan – just nimelt TENDENTSID!”

Kusagil struktuurides on kallutatud jõud…

34. Janek - 2. aprill 2007

Isegi kui mingid TENDENTSID eksisteerivad, siis tänu VF lauspropagandale. Kui kedagi rünnata, siis võetakse ikka kaitseasend?

35. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Ma lisaks Analyytiku viimasele kommentaarile, et mind lehekommentaarid ja Delfi murelikuks ei tee. Küll teeb aga see, et
* Samasugust (st. Delfi kommentaaridest tuttavat) juttu kuulen ma sõna otseses mõttes iga päev Tallinna tänavail, ühistranspordis, kaubanduskeskusis ja muis avalikes kohtades
*Varjatumalt või vähem varjatumalt (kohati ka täitsa otse) on selliseid seisukohti avaldanud mitmed avaliku elu tegelased erinevais ajakirjandusväljaandeis. Meie parlamendiparteide liikmed sealhulgas. Ehk siis – tendentside süvenemisele on ka teatavate arvamusliidrite mõningane toetus. Ilmselt loodetakse uusi hääletajaid oma parteile või krt teab mida, aga tulemuseks on osades 14 punktis kirjeldatud mõtteviisi süvenemine.

Nii pole imestada, kui rahvas ise ühel päeval tänavale tuleb ning “karmi kätt” ja õige mitme punkti neist 14-st täitmist nõudma hakkab .

36. lo - 2. aprill 2007

PH,
Hea, küll, kui ma ei suutnud oma küsimust täpselt püstitada, las siis olla.
Te tähistate seda siiski Eestis, kus ühiskond on tugevalt lõhestunud pruun-punane skaalal ja täpsustus ei teeks paha, kuna me ei saa üle ega ümber reaalsest ajaloost. Kahtlemata on võimalik ka neutraalne lähenemine selle asemel, et linkida kogu loo külge veel tundlik diskrimineerimisteema ja teha seda just mitte briti mundris sõduri juures. Positiivsed nüansid soovitaks ka ära unustada, neid on kogu tragöödia seest välja tuua lihtsalt küüniline.

Kui peaksid veel kunagi selle religiooniteema üle mõtisklema jääma: religioon oli mõlema totalitarismi teostamise vahendite hulgas, teine lihtsalt jagas selle kasutamise võimaluse hiljem ära. Kas Sa ei arva, et just see poliitilistel põhjustel kahe totalitarismi vahel kosmeetiliste erinevuste otsimine ja ühe neist puhtamana näitamine on muuhulgas kaasa aidanud sellele, et praegu täidab üks riik juba südamerahuga kõiki nimetatud punkte? Ma arvan, et isegi kogemata ei maksa kaasa aidata.

37. analyytik - 2. aprill 2007

35. Punane Hanrahan – April 2, 2007
“…mind lehekommentaarid ja Delfi murelikuks ei tee…”

Ega nende kommentaaridega muud ei olegi, et sealt saab nagu üht-teist välja lugeda. Ehkki seda peab võtma teatud “koefitsendiga” – no umbes nii, et mis asi “keskmiselt” kõlama jääb. Et mis “mulje” jääb.

Ma ei kujuta ette, kuidas seda täpselt teha, aga võiks ju võtta mõne 5 aasta taguse kommentaariumi ja siis tänase päeva oma. No ja kui siis lugeda ja vaadata, mis “meeleolud” sealt paistavad. Keskelt läbi. Aga see on muidugi üsna keeruline ja subjektiivne faktor ja asjaolud jne. Kõige sellega peab kuidagi arvestam ju.
Aga ma arvan siiski, et see pilt oleks kohe oluliselt erinev.

38. ants - 2. aprill 2007

Soovitan ka lugeda tänases “Õhtulehes” ilmunud Jaanus Rahumäe artiklit: “Kas Moskva jääb Tõnismäele?”

39. sirje - 2. aprill 2007

Mina soovitaks Jaanus R-l raha lugeda ja mitte poliitikuid osta.

40. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Sirje, ärgem hakakem siin Jaanus R-i personaalküsimust arutama. Muidu kaldub jutt siin õige kähku krt teab kuhu ja sissekande teemail ei kõnele enam keegi.

41. kalake - 2. aprill 2007

Delfi kommentaaride ühiskonnas toimuva aluseks võtmine on täiesti vale!!!!

Kas te olete lugenud Vene Delfi kommentaare?
Vot mina lugesin neid enne valimisi ja mul oli üsna kindel veendumus, et sealsete kommentaaride tüübi ja massi tõttu ilmselt saab Konstitutsiooni partei kindlalt parlamenti ja mitte napilt üle künnise vaid kindlasti vähemalt 7 saadikut kui mitte 10..

Aga, konstitutsiooni partei sai vaid näruse 1% toetuse. Mis on 2x vähem kui eelmistel valimistel.

Delfis näed sa kommenteerijaid. Kuid sa ei näe mitte kommenteerijaid. Samuti ei oska sa arvestada nende hulka ja arvamust.

42. analyytik - 2. aprill 2007

35. Punane Hanrahan – April 2, 2007
“…tendentside süvenemisele on ka teatavate arvamusliidrite mõningane toetus…”

Hoo! Ega see “arvamusliidrite arvamus” nüüd “ühiskonnas üldlevinud arvamusega” mingis täielikus vastuolus ka ei ole. Ei saagi olla ju. Poliitikud on ikka professionaalsed tuulenuusutajad teatavasti ja eks need meeleolud liiguvad nii enam-vähem ühes rütmis muidugi.

Teine asi on see, et MIKS need asjad niisuguse suuna võtavad ja mis on ikka TEGELIKUD PÕHJUSED?

Yeah! Ikka on kiusatus siia üks huvitav vihje ka susata!
Niisiis on Alice Miller oma raamatutes üsna põhjalikult käsitlenud seda, et kuidas Hitleri puhul selle asjaga ikka oli. Ja ta jõudis järeldusele, et kuna väikese Adolfi isa oli jõhkard, kelle puhul kahtlustati osaliselt juudi päritolu, siis pidid kõik juudid selle eest hiljem oma eludega maksma. St. Hitler projitseeris oma (osaliselt) teadvsutamata viha, mida ta oma jõhkardist isa vastu tundis, juutidele. Ja maksis siis neile oma kannatuste eest nö. sümbolistlikult kätte. No ja kuna paljudel sakslastel oli nn. range kasvatuse tõttu sarnaseid probleeme, siis läks see teema ka rahvale päris hästi peale.

43. Janek - 2. aprill 2007

Otselink Jaanus R arvamusele, millega peab nõustuma.

Sirje: Sisulist kriitikat ei tulegi?

44. Serial K - 2. aprill 2007
45. Serial K - 2. aprill 2007

sarjast “toredaid paremäärmuslasi” siis

46. lo - 2. aprill 2007

SK, enne nurgataguste nokitsejate otsimist võiks areeniletrügijaid vaadata. Palju hullem on, kui inimene oma lõpuni mõtlemata mõtted poliitiliseks aktiivsuseks voolib. “Jah, ma tean, et eestlased diskrimineerivad täiesti süüdimatult kõiki, kes ette jäävad.” jne http://vasak.blogspot.com/

47. Roll - 2. aprill 2007

Mina usun, et Arni Alandi on niivõrd ajupestud, et ta võib kasvõi kümmekond korda meie armastatud vähemusrahvuse esindajate käest peksa saada, ta ikka jätkab kirjutamist, et peamine probleem eestis on väidetavad tendentsid natsismi/fashismi suunas ja see et müüakse aadu särke :)
aa ja kõikides venelaste probleemides Eestis oleme süüdi ainult ja eranditult meie, eestlased…
kust tulevad sellised põmmpead?

48. Roll - 2. aprill 2007

Arfi isiklikult ei tunne, aga ilmselt on temaga lahe õlut juua, erinevalt 8. mai liikumise esindajatest ta suudab mõelda.

Kuldsed sõnad:

Tänane päev on möödunud hipidega võitluse tähe all. Jubedad elukad ikka. Tegime oma grupiga erinevate poliitikate analüüsi ja prioritiseerisime need. Hipide punt tahtis meid selle eest lintšida. Kuid nagu juba varem öeldud, siis need hipinärakad ei oma mingit argumenteerimisoskust ja neid üle lasta on kergem kui orbikuga kakelda. Põhimõtteliselt ongi tegu vaimsete orbikutega, kes lõugavad avatusest ja tolerantsist, aga tegu on sitaks kitsarinnaliste inimestega. Vähemalt said meie analüüsist ja prioriteerimisest aru EN esindajad. Kuid nüüd tõid korraldajad meie ette jlle ühe vasakpoolse hullu. Tegu on miski tädiga Rootsist, kes teise asjana peale oma nime ütles, et ta on sotsialist. Muidugi Rootsi naissotsidele iseloomulikult ka hardkoor feminist. Kaua võib? Kõik külalisesinejad on ühte auku, mitte ühtegi sellist, kes oleks kasvõi natukenegi teisest maailmavaatest. Kogu see kamp arvab, et inimene, kes kaelani sita sees on, ei pea enda välja sikutamiseks midagi tegema. Nende ideoloogia: sikutame ta sitast välja, peseme puhtaks, paneme riided selga, nuuskame nina puhtaks, anname kommiraha ja saadame nüüd ta „ellu“. Pole veel aru saanud, mis siis nende arvates edasi juhtuma hakkab.

49. araterl - 2. aprill 2007

Roll,

“on niivõrd ajupestud”, “kust tulevad sellised põmmpead?”

Lastetuba, lastetuba. Delfilik sõim.

Kas Sa ei arva, et neid asju saab
a) viisakalt välja öelda
b) neid ei ole vaja korrutada, sest neid on siin juba viisakalt välja öeldud, õigupoolest esindatud põhjendatud küsimused, millele pole veel ilmselt jõutud vastata
c) argumenteeri oma seisukoha kaitseks (kui Sul selline on) või Arni seisukoha vastu. Sisuliselt, mitte ära mölise.

Kui ei saa, siis
d) ära võta sõna – meie elukeskkond on niigi saastatud

50. analyytik - 2. aprill 2007

20. Punane Hanrahan – April 2, 2007
“Terviklikku artiklit digitaalsel kujul ei olegi. Need, mis sa leidsid, on kõik juba viited või referaadid.”

Ma hakkasin ikka mõtlema, et järsku paneksid siia selle aadressi, kust see artikkel võetud on. Või siis mingi kõige vähem kärbitud variandi. Või on Sul järsku originaal, st. ajakiri?

Mind teevad need igasugused lühendatud variandid natuke närviliseks tavaliselt. Et kunagi ei tea, kes ja kuidas seda lõikunud on. Et järsku on midagi olulist ikka puudu. No ja pealegi – mõnikord tekib jälle uusi mõtteid ka, aga sellest ehk kunagi eraldi.

51. mr.Costello - 2. aprill 2007

Io, kas sul on natuke raskusi arusaamisega mida Punane Hanrahan sulle kirjutas? Kordan üle:
8. mail ei kavatse me tähistada kommunistliku režiimi võitu fašistliku üle. Tähistame fašismi kaotust vabale maailmale. Vähemalt minule teadaolevatel andmetel võitlesid fašistliku Saksamaa vastu lisaks Nõukogude Liidule, USA-le, Suurbritanniale ja Prantsusmaale veel mitme(kümne)d riigid.
Kui sina soovid tähistada fašismi võitu kommunismi üle (huvitav mis päeval küll?), siis meie sind ei takista – loo vastav kodanikuliikumine ja anna minna.

52. analyytik - 2. aprill 2007

51. mr.Costello – April 2, 2007
“Tähistame fašismi kaotust vabale maailmale.”

Muide. On ka selline päris … kuidas nüüd öelda … neutraalne versioon. Selle tähtpäevaga seoses. Nimelt lõppes selle päevaga WW II sõjategevus Euroopas. Et sõja lõpp niisiis. Euroopas. (NB! Mitte WW II lõpp, sest Vaikse Ookeani piirkonnas ja Jaapaniga käis sõda edasi.)

Ja sõja (lahingutegevuse) lõppemine peaks ju olema kõikidele suht-koht meeldiv sündmus. No kujutage ikka ette kui kogu aeg lennukite pealt mingit jama kaela visatekse. Ei ole nagu kõige toredam või nii.

Hea küll. Nüüd tuleb siia muidugi kohe sada ninatarka, kes hakkavad mingit oma arusaama ajaloos rääkima, aga tegelikult võiksid nad seda nüüd küll pigem Mart Laarile rääkida – mulle isiklikult juba aitab.

53. mr.Costello - 2. aprill 2007

Jah, loomulikult II Maailmasõja lõppu Euroopas. Ja neutraalse versiooniga ka täiesti päri – sõja lõpp on igal juhul tore sündmus. Pace, nagu ütleb Oudekki. :-)

54. mr.Costello - 2. aprill 2007

Mina erinevalt Punasest Hanrahanist ei arva, et Delfi ei peegelda meie ühiskonna suhtumist vähemustesse, teiste rahvuste esindajatesse jne. Kes seal Delfis siis kirjutavad, kui mitte meie ühiskonna liikmed? Ja ei maksa rääkima tulla, et tegemist on üksikute hulludega – see on teadlik probleemi marginaliseerimine.

Minu teada pole Eestis tehtud ühtegi avaliku arvamuse küsitlust, mis uuriks, kui laialt on rassism, natsism, ksenofoobia, russofoobia, homofoobia jne jne. meie ühiskonnas levinud. Ja uurida tuleks seda mitte mingeid umbmääraseid küsimusi küsides vaid inimese tasandilt, näiteks:
– Kuidas suhtuksid, kui sinu tütar/poeg käiks teisest rahvusest inimesega, kes halvustab sinu rahvust üldiselt kuid leiab, et teie perekond on meeldiv erand?
– Kas sind häirib kui näed ilusat blondi eesti naist tänaval suudlemas ja kallistamas mustanahalisega?
– Kas venelased on loomult pigem agressiivsemad kui eestlased või pigem rahumeelsemad?
Jne

55. lo - 2. aprill 2007

Nii, võtame siis selle õnnetu küsimuse sõnastamise käsile, sest Costello pole ikka rahul, et las ta olla. Kui tõesti tekiks liikumine “esimest korda kommunismist lahti saamise tähtpäev”. See peaks jääma kuskile sügisele, kui Eesti ajalugu tunned, aga kuupäev polegi oluline. Minu meelest poleks sel muud mõtet kui täiendavate lõhede tekitamine. Umbes sama võivad paljud teie liikumise suhtes tunda. Miks, olen siin juba selgitanud küll ja veel. Arusaamine Sulle ju raskusi ei valmista.
Rõhutada fašismivõidus koalitsioonivägede aspekti oleks igati tervitatav ja takistaks sellest jätkuvat suurvene monopoli tegemist ja lähendaks ehk Eesti vastandatud kogukondi tõesti. Kuidas see monopoliseerimine on toimunid, ka siinsamas lahatud juba. Kas punakuues pronkssõdur sellise neutraalsusttaotleva lähenemise lipulaevaks just kõlbaks, on omaette teema ja vajadusel miks mitte ka arutelu all.

56. analyytik - 2. aprill 2007

Eks need kommentaariumid on kindlasti niisugune allikas, mida peab nii öelda koefitsentima jne. See ei ole kaugeltki mitte väga otsene allikas. Aga mingeid hoiakuid need kahtlemata näitevad. Kasvõi näiteks see variant, mida ma eespool mainisin – et kui võrrelda kommetaare täna ja ütleme paar-kolm aastat tagasi. Need on kahtlemata erinevad.

Aga need uuringud – eks nendega on sama keeruline vähemalt. Kui võtta näiteks mõni Taani-Hollandi skaala, siis oleks pilt Eestist ikka päris hull ilmselt. Aga… Eks Eestis on see probleem, näiteks erineva nahavärviga inimestega, et kuidas sa ikka neisse suhtud, kui pole kunagi näinud. Ainult pildi peal.

No ja siis tulevadki välja mingid lausa veidrused. No näiteks räägitakse, et eestlased ja venelased olla kultuuriliselt tohutult erinevad. Vabandage väga. Minge seiske 10-15 minutit Stockholmi kesklinnas näiteks ja vaadake neid tüüpe, kes seal ringi jalutavad. Ja siis räägime eestlaste-venelaste erinevustest edasi.

Või see integratsioon. Et olla nagu ebaõnnestunud täielikult. Jama! Vaadake mõnda venelaste piketti Pronksmehe kaitseks. Seisavad seal nagu vagad lambukesed reas, plakatid-lipud käes. Täpselt nagu eestlased. Ja võrrelge siis seda selle Ungdomshuseti kaitsmisega Taanis.

Niisuguseid näiteid võib tuua hulgaliselt. Venelased Tallinna linnas. Kas ikka on võimalik eemalt vaadates kohe vahet teha, kes on eesti, kes vene noored. Ega ikka ei ole küll alati. Ja kogu see käitumisstiil ja autodega ringi rallimine – minu meelest küll olulist vahet ei ole. Pealegi – pidi ju nii olema, et eestivenelastele pidi ju Venemaal kohe öeldama, et ei ole nagu päris venelased enam.

Muidugi on eestlastega võreldes venelastel väike temperamendi erinevus jäänud – aga kas ikka on eriti? Ma ei ole selles eriti kindel enam. No ja kõik riietumine ja harjumused jne. Hüva. Vene mehed käivad jää alt kala püüdmas, aga eks eestlased käivad ka. Mitte ehk küll Pirita jõe peal muidugi.

Ühesõnaga – millisena siis üks “õige” eestlane “integreerunud” venelast ette kujutab? Kas keegi oskaks seda öelda? Mis siis see sõja lõpu aastapäeva puhul langenute mälestamine Pronksmehe juures tuleb neil ka ära keelata või? Mis siis oleks nagu “korras” või? Tehtud!?

57. lo - 2. aprill 2007

No, kuulge, kas peaks üldse püüdlema selle poole, et rahvuslikud erinevused nivelleeruks. Tood siin välja kui mingi jube positiivse trendi. Mulle küll väga meeldib, et on erinevaid rahvaid. Siin on ikka teised piirid. Kaks näidet-väidet, mille vahelt see piir minu arvates jookseb
– eestlane on neetud fasist
– eesti introvert vaatab vesteldes enda ja ekstravert kaasvestleja kinganinasid

Mis ta nüüd teemaga nii väga haakub, aga mu enda meelest on rahvuslikud erinevused selline rikkus, et nende segiajamist sallimatusega nähes tuleb alati kerge leil sisse.

58. analyytik - 2. aprill 2007

54. mr.Costello – April 2, 2007
“Minu teada pole Eestis tehtud ühtegi avaliku arvamuse küsitlust, mis uuriks, kui laialt on rassism, natsism, ksenofoobia, russofoobia, homofoobia jne jne. meie ühiskonnas levinud.”

Hakkasin pajatama seal eelmises kommentaaris, aga ütleks siis nõnda, et minu meelest on neid asju ka üsna raske uurida. See on sihuke peenem ja tehniline küsimus muidugi aga siiski.

Hüva. Koostame küsimustiku jne. Ja siis saame mingid numbrid. Ja mis edasi? Kui oleks mingi Lääne-Euroopa analoogilise uurimusega ühildatav siis tuleks Eestis ilmselt totaalselt halvad näitajad. Aga need ei pruugi jälle tegelikku situatsiooni eriti ilmekalt näidata. Kujuta ette, et “tädi maalt” ütleb, et neegriga suudelda, et oleks ikka kole küll. Mida see vastus näitab? Ma kahtlen küll, kas eriti palju.

No ja siis see värk ka, et nii öelda lihtsad inimesed ei saaks üldse aru ka, et midagi valesti on. No näiteks seesama fašismi küsimus, mis siin üleval on. Ja eks ma rääkisin sellest oma artiklis ka. Kus muidugi keegi nendest internetiviidetest isegi poole sõnaga juttu ei teinud. Loomulikult. Aga Ameeriklased ise paistavad näiteks kohati päris mures olevat, et praegune administratsioon on kehtestamas/kehtestanud mingit üsna kahtlast režiimi ja kodanikuõigustega läheb iga päevaga üha halvemini.

Aga kuidas reageerib lihtne Eesti inimene? Umbes nii, et meil mingit fashistlikku ja nazi ideoloogiat ühiskonnas ei ole. Lihtsalt ei ole ja punkt. Ja et kõik see on “Vene” propaganda ainult. No ja kui siia siis need 14 punkti üles riputati, siis öeldakse, et see kehtib ju kõik Venemaa kohta peamiselt.

Samas ei räägi Laurence W. Britt oma kirjutises ju üldse mitte Venemaast. Aga lihtne Eesti inimene ei saa sellest üldse aru. Jah. Vot see ongi see totaalne harimatus, mida Eestis minu meelest viimasel kümnendil täiesti teadlikult on kultiveeritud. Vaadakem näiteks ajakirjanduses ilmuvaid välisuudiseid ja siis jälle internetist samasid teemasid. Eesti ajakirjandus on ju sellega võrreldes sisuliselt null. Ja mingeid ühiskondlik-poliitilisi ja erinevaid ideoloogiaid ja probleeme käsitlevaid ajakirju meil pole ju üldse. Mida siis tahta.

59. mr.Costello - 2. aprill 2007

Analüütik:
Kujuta ette, et “tädi maalt” ütleb, et neegriga suudelda, et oleks ikka kole küll. Mida see vastus näitab? Ma kahtlen küll, kas eriti palju.

Sinu arvates näitab see siis lihtsalt, et “tädi maalt” ehk üldistusena keskmine eestlane on harimatu?

Minu arvates näitab see aga, et keskmine eestlane on rassist. Jah, harimatu aga siiski rassist. Harimatu rassist.

Harimatus pole sealjuures mingi vabandav asjaolu. Mis ei tähenda muidugi seda, et harimatust ei peaks vähendama.

60. Janek - 2. aprill 2007

Huvitav, kas siin läks just käiku too “kommentaatorite edasise käitlemise plaan” — arvestatav kogus idiootset juttu ja lootus, et “paremäärmuslased” annavad siis alla. Tõesti ei suuda. ;)

1. mr.Costello

“Mina erinevalt Punasest Hanrahanist ei arva, et Delfi ei peegelda meie ühiskonna suhtumist vähemustesse, teiste rahvuste esindajatesse jne. Kes seal Delfis siis kirjutavad, kui mitte meie ühiskonna liikmed?”

Mitte päris. Mõlemal poolel on provokaatoreid — nii VF kui ka EV poolelt. Kusjuures isegi mõnel erakonnal on oma palgalised valvekommentaatorid olemas (pole paranoia). Idee on luua vastav foon ja anonüümne kommenteerimisvõimalus lubab marginaalidel end suureks puhuda.

“Ja ei maksa rääkima tulla, et tegemist on üksikute hulludega – see on teadlik probleemi marginaliseerimine.”

Ma võin sulle kinnitada, et tegu ON üksikute “hulludega”. Kusjuures levinud on ka ristpostitamine erinevatesse portaalidesse ja kommentaaride taaskasutamine. Portaalide lugejaist kommenteerivad väga vähesed. Kui keegi on kommenteerinud mõnes teemas, siis on väga suur tõenäosus, et kommentaator tuleb mitu korda hiljem tagasi ja kommenteerib uuesti (tihti uue nime alt).

Internetikommentaare ei saa kasutada natsimeelsuse tõestamiseks! Jutud stiilis tuttava tuttav rääkis ka ei kõlba.

“Minu teada pole Eestis tehtud ühtegi avaliku arvamuse küsitlust, mis uuriks, kui laialt on rassism, natsism, ksenofoobia, russofoobia, homofoobia jne jne. meie ühiskonnas levinud.”

Tubli! Tunnistasid järjekordselt, et tegu on sinu sisetundega kuna mingeid fakte pole. Võib ka öelda, et pimeda usuga — maakera on lapik.

2. analyytik

“Eks need kommentaariumid on kindlasti niisugune allikas, mida peab nii öelda koefitsentima jne. See ei ole kaugeltki mitte väga otsene allikas. Aga mingeid hoiakuid need kahtlemata näitevad. Kasvõi näiteks see variant, mida ma eespool mainisin – et kui võrrelda kommetaare täna ja ütleme paar-kolm aastat tagasi. Need on kahtlemata erinevad.”

Vale! Kommentaarid vastandlikke emotsioone tekitavatel teemadel pole usaldusväärsed. Harvad pole juhtumid, kus nurkasurutud inimene hakkab kommenteerima mitme nime alt, et end suuremaks puhuda. Kommentaaride võrdlemine ajalises mõõtmes näitab pigem infosõja intensiivsust.

3. mr Costello ja analyytik

“Tähistame fašismi kaotust vabale maailmale. Vähemalt minule teadaolevatel andmetel võitlesid fašistliku Saksamaa vastu lisaks Nõukogude Liidule, USA-le, Suurbritanniale ja Prantsusmaale veel mitme(kümne)d riigid.”

“Ja sõja (lahingutegevuse) lõppemine peaks ju olema kõikidele suht-koht meeldiv sündmus.”

Kuna Te järjekindlalt ei saa pihta kuidas erineb selles osas Ida-Euroopa Lääne-Euroopast, siis esitaks teistlaadi küsimuse. USA heitis sõja lõpus Jaapanile kaks tuumapommi. USA võit, aga kas nüüd võiks eeldada, et Hiroshima ja Nakasaki elanikelt võiks nüüd eeldada tolle päeva rõõmsat tähistamist?

4. analyytik

“No ja siis tulevadki välja mingid lausa veidrused. No näiteks räägitakse, et eestlased ja venelased olla kultuuriliselt tohutult erinevad.”

Tohutult? Ei tea, aga erinevad on kindlasti.

“Või see integratsioon. Et olla nagu ebaõnnestunud täielikult. Jama!”

Integratsioon ei ole ebaõnnestunud, aga kõigi jaoks see ei tööta. Imerohtu pole olemas.

“Ühesõnaga – millisena siis üks “õige” eestlane “integreerunud” venelast ette kujutab? Kas keegi oskaks seda öelda? Mis siis see sõja lõpu aastapäeva puhul langenute mälestamine Pronksmehe juures tuleb neil ka ära keelata või? Mis siis oleks nagu “korras” või? Tehtud!?”

Ei tea kas olen “õige” eestlane, aga “integreerunuks” olen kõiki, kel on õnnestunud tänu elementaarsele keeleõppele saada EV kodakondsus. Langenute mälestamist Pronksmehe juures pole vaja ära keelata — surnuaed ongi selle jaoks parem koht. Pronksmehe üks probleem on muuhulgas see, et seal käiakse 9. mail võitu tähistamas. Viinapudelid ja värki. Surnuaial vaevalt seda tehakse.

61. mr.Costello - 2. aprill 2007

Ma võin sulle kinnitada, et tegu ON üksikute “hulludega”.

Janek, vastan sulle ühe su kaasvõitleja sõnadega ühe teise siinse artikli kommentaaridest:

Kinnitused siin ei aita. Tähtsad on nendes asjades teod.

:-D

62. sirje - 2. aprill 2007

Rõhutada fašismivõidus koalitsioonivägede aspekti oleks igati tervitatav ja takistaks sellest jätkuvat suurvene monopoli tegemist ja lähendaks ehk Eesti vastandatud kogukondi tõesti.

Väga vana ja levinud võte. Rahvast on lihtne ühendada, kui neid millegagi hirmutada – hirm ühendab. Selle hobuse seljas on Isamaaliit juba mitmeid aastaid ratsutanud ja eestimaalaseid läbi Vene hirmu ühendanud.

Ilmselt oleks võimalik luua ka kodanikeliikumine “Meie kardame ämblikke.” Selle liikmeid ühendaks ühine hirm ja see oleks piisav põhjus kokku saada ja arutada, mis selle hirmuga peale hakata.

Nii nagu mind pole võimalik koledate juttudega karvastest ämblikkudest hirmutada, ei ole mulle võimalik ka pähe istutada hirmu, et Venemaa on olnud läbi sajandite ja on ka praegu minu vanelane number 1. Ma ei karda venelasi ega Venemaad. Tee või tina, ei karda. Kuna ma ei karda, ei pea ma oma hirmu ka eneserahustuse eesmärkidel vihaga varjama.

Mind ei ole võimalik panna ühte moodi mõtlema nende inimestega, kes iga nurga tagant kardavad Venemaad välja hüppamas näha. Ükskõik milliseid silte sinna külge kleepida, ikka ei teki viha ega hirmu. Seega ei saa inimest, kes ei karda Venemaad panna uskuma hirmuteooriatesse “suurvene monopilist” või “vaenlasest number 1”

Mind hirmutab hoopis rohekm see, et Eestis on:
1.Jõuline ja pidev rahvusluse väljendamine
2. Inimõiguste tähtsuse vähendamine ja eitamine
3. Vaenlaste ja patuoinaste määratlemine ühendava jõuna
4. Kinnismõte ohust rahvuslikule julgeolekule
5. Religiooni ja eliidi tihedad sidemed
6. Korporatiivse võimu kaitsmine
7. Tööjõu organiseerumise takistamine ja vaesuse kriminaliseerimine
8. Intellektuaalide ja loomeinimeste alahindamine
9. Kuritöö ja karistuse kinnisidee
10. Lokkav onupojapoliitika ja korruptsioon
11. Ebaausad valimised

Ma elan siin riigis, minu esivanemad on siin riigis sajandeid elanud ja ma tahaks siin surmani elada, sest ma oskan eesti keelt jupi paremini kui ükskõik millist teist keelt, aga kõik need 11 punkti häirivad mind ja tekitavad tunde, et seda riiki pole kauaks.

Miks ei võiks Eestlasi hirmutada see, mis toimub meil siseriiklikult ja ähvardab meie ühist tulevikku? Selline ühendav hirm oleks äkki edasiviiva jõuga. Kusjuures isiklikult läheb mul ju hästi ja ma olen piisavalt rikas ja haritud, et siit riigist jalga lasta, aga ma ei taha, sest siin on mu kodu ja esivanemate hauad.

Naabrite kallal võiks siis irisema hakata, kui endal kõik korras on.

63. lo - 2. aprill 2007

Jah, Janek, käitlemine käib täistuures :). Kui ikka pidevalt raiutakse, et eestlased on fašistlikud ja ainsaks tõestuseks tuuakse see, et nad ei saa aru, et nad on fašistlikud, ei oska muud arvata. Paljastasid kodanike salanõu :)

64. Janek - 2. aprill 2007

Sirje kutsun avaldama tabelit, kus igat punkti on hinnatud 5-palli süsteemis. Nö KaMai ametlik seisukoht. (tegelikult pakuti seda ideed juba varem).

“Kinnitused siin ei aita. Tähtsad on nendes asjades teod.”

Teod? Unustasin enne veel mainida, et meie portaalides kasutatakse muuhulgas ka automaatpostitamist. Kasutusel on primitiivsed uudisnupu süntaksit analüüsivad tehisintellekti jupid. Teatud võtmesõnad tekitavad teatud stampvastuseid kommentaari näol. Paranoia? Ulme? Spekulatsioon. Ei ole. Isegi EPLis on selliseid kasutajaid. Arva ainult ära kes (üks on muide päris tark, nalja nabani) :)

65. kalake - 2. aprill 2007

Hmhh,aru ma ei saa. Püüti siin mingit listi teha fashismi ilmingutest või nende puudumistest Eestis, kuid nagu oleks tühja kirjutatud. Selle asemel hoopis rägitakse mingist umbmäärasest poliitharimatusest jms.
Erinevalt ilmselt Laurence W. Brittist on paljud elus olevad eestlased ise kogenud omal nahal nii saksa fashismi ja vene kommunismi. Ülejäänud lihtsalt teoretiseerivad loetu ja kuuldu põhjal.

Ma ei saa ikka aru, mida taotleb 8mai liikumine.
Aru olen saanud, et see on tihedalt seotud vasakpartei liikmete ja pooldajatega. Tean mõnda neist ka ning kohati on tunne, et tegu oleks täiesti arukate inimestega. Ja siis mingil hetkel kaob mõttelõng käest, ja ma ei saa enam aru, mis ühe või teise lausega on tegelikult mõeldud.
Võimalik,et tegemist on minu enda küündimatusega. Aga eks ma katsun aru saada.

Kus on siis see eesti fashism? Või siis, kui võrrelda eestit teiste “normaalsete” riikidega, mis muudab eesti eriti fashistlikuks?
Ma saan aru, et 8mai liikujad on veendunud eesti fashistlikkuses?

66. analyytik - 2. aprill 2007

59. mr.Costello – April 2, 2007
“Sinu arvates näitab see siis lihtsalt, et “tädi maalt” ehk üldistusena keskmine eestlane on harimatu?
Minu arvates näitab see aga, et keskmine eestlane on rassist. Jah, harimatu aga siiski rassist. Harimatu rassist.”

Seda küll, aga näiteks “tädi (Viljandi)maalt”, kes pole elusat neegrit näinud ja “tädi (Ameerika)maalt” kes pärineb põlisest Ku-Klux-Klani suguvõsast. Nende rassism on lihtsalt “erinev”. Sellest ei tulene/järeldu autaomaatselt midagi, aga see on erinev. Ja kui tõsist uurimust teha, siis peab sellega arvastama. Või vähemalt peab seda teadma. No muidu ei ole tulemused ja nende tõlgendused kuidagi ühildatavad/võrreldavad.

67. kalake - 2. aprill 2007

Sirje,

Kui sa aega leiad, siis palun täpsusta vähemalt kolme ilmingut:
1. Milles seisneb jõuline ja pidev eesti rahvusluse väljendumine?
(Purjus veidrikud laulavad valesti eesti hümni pronkssõduri juures?)

5. Eesti religiooni ja eliidi tihe side?
(Kristlikud demokraadid said hävitavalt lüüa viimastel valimistel, ainuke partei, mis seondub usklikuks olemisega, eestis on usklikud üldse tühises vähemuses.)

11. Ebaausad valimised
(Mõni tõsiselt võetav näide, mis viitaks ebaausatele valimistele ja oluliselt mõjutaks valimistulemust?)

68. Valker viinamarjadega - 2. aprill 2007

Antifaga on see jama, et kui talle võimu anda, on kohe uut antifad vaja.

69. analyytik - 2. aprill 2007

60. Janek – April 2, 2007
” – “Minu teada pole Eestis tehtud ühtegi avaliku arvamuse küsitlust, mis uuriks, kui laialt on rassism, natsism, ksenofoobia, russofoobia, homofoobia jne jne. meie ühiskonnas levinud.”

Tubli! Tunnistasid järjekordselt, et tegu on sinu sisetundega kuna mingeid fakte pole. Võib ka öelda, et pimeda usuga — maakera on lapik.- ”

Minu meelest võiks ikka natuke level’it ka jälgida. Vahetevahel.

Ega see, et konkreetset uurimust pole tehtud, ei tähenda veel, et mingit nähtust ei oleks. Või et sellest poleks võimalik mingil muul moel aru saada.

Kas näiteks on kunagi eestlaste puhul konkreetselt uuritud, et kui paljudele meeldib autodega edasi-tagasi sõita? Või motikatega? Ei ole ilmselt. Aga iga tähelepanelik inimene võib sellest hoolimata öelda, et ilmselt paljudele. See ON fakt! Selles pole mitte mingit kahtlust!

Ja kahjuks võib öelda, et kui nende ülalmainitud “-ism’ide” kohta uurimus teha, siis oleks tulemused ikka päris räiged. Kuidas neid muidugi tõlgendada, see on jälle omamoodi keeruline – nagu ma märkisin oma eelmises kommentaaris – nr. 66 vist.

70. analyytik - 2. aprill 2007

Päris naljakas. Lahe on tegelikult lugeda vahepeal, mida Ameerikamaal arvatakse. Ja milliseid väljendeid seal kasutatakse. Ja millist vingumist palju pehmemate väljendite kasutamine siin õnnetus kolkas põhjustab.

http://theliberationofrealism.blogspot.com/2007/03/has-bush-pulled-bow-so-far-back-that.html

…Dictatorship of the Rich…
…AMERICA IS NOT A DEMOCRATIC REPUBLIC…
…Bush/Republican greed vampires ARE killing our one and only planet…
…Bush 4th Reich…
…WE ARE IN A CLASS WAR…
…These fascist greed vampires are bleeding us dry!…
…Some how, some way, we’ve got to get their loathsome platinum teeth out of our throats…
…The alternatives are neo Nazi Bush/Republicans…
…pig, pig rich…

Tšekkige veidi. Kolkapatrioodid. Ehk hakkate siis VEIDEIKENEGI millestki aru saama.

71. analyytik - 3. aprill 2007

Teate, ma ei tee seda tegelikult meelega, aga nii kui internetis plaksu panen, nii tuleb TÄPSELT õige lugu. Ma ise ka imestan mõnikord.

“Fascism is acting out of delusion”
http://theliberationofrealism.blogspot.com/2007/03/fascism-is-acting-out-of-delusion.html

(Ma lugesin nüüd ise ka läbi. Et pärast selle pealkirja ja aadressi siia kopeerimist. Oli ikka hea jutt küll. Ja tegelikult veel parem. Homme peaks sõnaraamatu võtma ja lausa sõna-sõnalt lugema. Täna aeg tõesti üsna hiline juba.)

72. araterl - 3. aprill 2007

Mind teeb ka udutõlgitsemine murelikuks. Ühe originaalversiooni leidsin siit
http://www.hartford-hwp.com/archives/27/076.html
Google otsing on: “facism anyone” lawrence britt – 16 vastet

mr Costello: väga meeldiv, et kommunismi võitu fašismi üle ei tähistata. Nagu olen eelpool maininud, ei maksa tähistada ka natsismi / fašismi purukslöömist, sest too eksisteerib jõudsalt edasi. Kui midagi tähistada siis II MS sõjategevuse lõppu ja mälestada selle ohvreid. Kui tahate pildile saada, siis võiksite meeles pidada ka kümneid, et mitte sadu tuhandeid punasõdurite poolt vägistatud saksa naisi. Eesti küüditatud ja 1940-41 punamõrvatud nii ka 1941-44 saksa okupatsiooni ohvrid ning emigreerunud on kõik II MS ohvrid. Mälestame siis neid. Ja analyytik ei pea muretsema. Loe kõigepealt Laari ja siis kuku kaasa kaagutama kanakarjale: “laaronnats, laaronnats ja ajaloovõltsija”

Delfi kommentaarid – pakun, et tegelikult on hea, et selline võimalus on. See on nagu, et Hollandis on tänu vabameelsusele vähe vägistamisi. Minu pärast sõimaku kusagil nurgataga aga ärgu peksku.

Häguselt mälju järgi, Eestis on rassismi ja ksenofoobiaküsitlusi läbi viidud. Tasub netist otsida ja peamised küsitlusfirmad läbi helistada. Mäletamist mööda oli lausa mingi üleeuroopaline küsitlus.

73. sirje - 3. aprill 2007

Kalake

Rahvuslusest ma siin rääkida ei taha, sest see vaidlus paisuks liiga suureks.

Aga eliidi ja kiriku suhe väljendub näiteks selles, et kõikidel pühadel saame me näha kuidas tipppoliitikud kuskil kirikus istuvad. Enamus eestimaalaseid ei käi pidevalt erinevate pühade ajal kirikus.
Kristlased esindavad ainult paptiste. Luterlased on põhiliselt hoopis isamaaliidus ja IRL-l ei läinud ju valimistel väga halvasti.

Ebaausad valimised. Valimisseaduste kehvast tasemest on rääkinud ka õiguskantsler. Kas Sinu meelest oli teavet valimiste perioodil kõikide kandideerivate parteide kohta enam-vähem võrdselt? Kui sinu meelest oli, siis pole mõtet edasi rääkida.

74. Janek - 3. aprill 2007

Novot, aga tehke siiski üks postitus, kus kõiki ilmininguid on 5 või 10 punktiskaalas hinnatud! Teile võiks see ka ju huvitav olla.

75. Maike - 3. aprill 2007

Sirje
“Aga eliidi ja kiriku suhe väljendub näiteks selles, et kõikidel pühadel saame me näha kuidas tipppoliitikud kuskil kirikus istuvad. Enamus eestimaalaseid ei käi pidevalt erinevate pühade ajal kirikus.
Kristlased esindavad ainult paptiste. Luterlased on põhiliselt hoopis isamaaliidus ja IRL-l ei läinud ju valimistel väga halvasti”

Aga mismoodi see on vastavuses 8. punktiga. Kas, see, et keegi kirikus käib (või ei käi), usub (või ei usu) on mingi näitaja ikka? Kas usklikel peaks olema erakondadesse kuulumine keelatud või? Ei tule küll ette, et kirik kui institutsioon oleks üritanud end kuidagi eliidiga siduda või vastupidi.

76. vurr - 3. aprill 2007

USA on antud punktide järgi ju läbi ja lõhki fašistlik riik!

77. Serial K - 3. aprill 2007

@lo – sorry, varem ei näinud lugeda. see poliitika-tegemise argument. arf on Reformierakonna väljapistev noorliige (:

78. kalake - 3. aprill 2007

Sirje,

Olgu sellest rahvuslusest võib hiljem rääkida, niikuinii tuleb rääkida.

Aga selle riigiisade kirikus käimise koha pealt ma vaidleksin natuke vastu. Minule isiklikult ei tundu see mingi võimu kontsentreerimisena, sest põhiliselt eestlased ei ole usklikud. Ehk sellel puudub mõju. Pigem on see traditsioon esimese vabariigi ajast, kui eestlased olid mõnevõrra usklikumad, ka ei suru keegi peale et tingimata peab kirikusse minema.
Ma pole veel täheldanud, et riigikassast oleks mingit hullu pappi tipppoliitikute mahitusel voolanud kiriku kassasse a la keskerakond>

79. kalake - 3. aprill 2007

Sirje,

Olgu sellest rahvuslusest võib hiljem rääkida, niikuinii tuleb rääkida.

Aga selle riigiisade kirikus käimise koha pealt ma vaidleksin natuke vastu. Minule isiklikult ei tundu see mingi võimu kontsentreerimisena, sest põhiliselt eestlased ei ole usklikud. Ehk sellel puudub mõju. Pigem on see traditsioon esimese vabariigi ajast, kui eestlased olid mõnevõrra usklikumad, ka ei suru keegi peale et tingimata peab kirikusse minema.
Ma pole veel täheldanud, et riigikassast oleks mingit hullu pappi tipppoliitikute mahitusel voolanud kiriku kassasse a la keskerakond-kruuda ja ma ei näegi, et kirik üleüldse suudaks poliitikutele midagi vastutasuks pakkuda, sest kirikul puudub arvestatav mõju.
Kui sa kalendrisse vaatad, siis on meil ka mitmed kiriku pühad vabadpäevad. Näiteks jõulud. Nii on kõikides euroopa riikides ja seda üldiselt ei loeta fashismi ilminguks kui näiteks Inglise kuninganna võtab osa avalikust jõulujumalateenistusest vms. Traditsioon. Ainult meil on see traditsioon väheke lühema ajalooga. Ja ma olen päris kindel, et need tipppoliitikud käivad seal kirikus üsna traditsionaalsetel põhjustel. Vaata kasvõi nende tülpinud nägusid. Kui sa nüüd muidugi ei hakka paralleeli tõmbama, et traditsioon ongi rahvusluse üks vorm. Siis me peame ikkagi tulema tagasi esimese punkti juurde.

Aga valimisseaduse osas ma oleksin nõus jah, et mehanismid pole päris täiuslikud, annaks paremini teha. Kuid see ei tähenda veel et valimised oleksid ebaausad ja keegi oleks sohki teinud ja hääli ostnud.
Kuulasin raadiost mingit arutelu viimaste valimiste üle ja ajakirjanikud tõdesid, et lausreklaam suurte plakatite ja massiivse telereklaamiga ei anna tulemust.
Nad tõid näiteks selle reformierakonna kandidaadi, noh see armeenia vibulaskja, et reklaami alla pandi miski 1MEEK kuid hääli saadi ainult 300. (võin eksida täpsetes numbrites)
Inimesed kipuvad eelistama ikka inimesi, kelle tegevust nad on saanud jälgida pikemat aega poliitlisel areenil ja kellel on ka midagi konkreetset ja mõõdetavat öelda. Samuti on oluline erakondlik kuuluvus, mitte persoon.
Ei valita neid kes lubavad midagi umbmäärast näiteks: Saab ka ausalt vms.
Kui lubatakse 25000 palka, siis valitakse. Või kui lubatakse pronksõdur puutumata jätta või siis kindlalt teisaldada.
Ühesõnaga ma ei ole nõus sellega et tegeldaks otsese valimispettusega. Ja inimesed ikka teavad ka ühtkoma teist mida valida. Need kes valima tulevad ma pean silmas.

80. luize - 3. aprill 2007

Sirje, baptistid. Mitte paptistid. Mis kristlikesse demokraatidesse puutub, siis see mis nad ütlesid, ei ole üldse vale. Jah, nendes asjades tõesti pigistab meil. Aga mina ei usu, et nemad sellele lahenduse suudavad leida.
Meil on kirikuid, mille kordategemiseks on uskumatult palju raha kulunud. Ja palju sellest on tulnud riigieelarvest, ehk siis meie enda taskust. Ja päris mitmed kirikutegelased kuuluvad ka erakondadesse ning nende kogudusel on sellest kasu olnud. Aga ei saa ka öelda, et kirik midagi vastu pole andnud, minu teada näiteks Tartus on üks usuorganisatsioon ainus, kes on soovinud pakkuda kodutute hooldamisteenust või siis peab supikööki.
Miks riigijuhid kirikus käivad, ei tea, pole küsinud. Aga mina olen neid näinud teenistusel ka argipühapäeviti, seega oleks veidi imelik, kui nad jõulude ajal kirikus ei käiks. See, et Sirje neid muul ajal seal ei näe, võib tähendada, et ta ise kirikus ei käi.

Aga teemapüstituse juurde: minu meelest on väga tänuväärne, et PH selle siia üles kirjutas. JUST NIMELT sellepärast, et Eesti ei ole nende punktide põhjal väike vastik natsiriik, aga ON hämaramaid punkte.

81. küssa - 3. aprill 2007

millised fashistlikud organisatsioonid eestis üldse on?
kas si.kongress.ee on fashistlik uudisteportaal?www.syndikaat.ee
http://www.rahvuslikliikumine.ee ?mis asi e.p.o on ja mix ta fashistlik on?

82. araterl - 3. aprill 2007

Sirje 72:

Sa väljendud väga diskrimineerivad ja sekkud inimeste eraellu. Meil siin EV-s on südametunnistuse ja usuvabadus. Heita kellelegi ette tema usulisi eelistusi, isegi siis kui ta on poliitik on ebaviisakas ja diskrimineeriv.

See, et mõni poliitik kirikus käib – palun väga. See, et üritatakse kristluseõpetusena välja kukkuvat usuõpetust seadusega sisse viia mulle ei meeldi. See, et igas asendis üritatakse mingeid palvusi või õnnistamisi sooritada – see on kollektiivne kokkulepe ja usuparajuslaste või ateistidega tuleb arvestada. See ei ole meil õnneks riiklik poliitika ja tegemist on rohkem taktitunde ja normaalse kokku leppimisega.

Loen väite “5. Religiooni ja eliidi tihedad sidemed” ümberlükatuks aga edasi kaevata võib ikkagi.

Valimised: Kõikide demokraatlike riikide valimisseadused on ebaõiglased. Kellegi jaoks ja mingis mõttes. See, et seadusega pole piiratud / võrdsustatud kogu valimiseelne propaganda on huvitav mõte, mis mul ka on peast läbi käinud. Diskrimineeriv on ju tegelikult juba see, et erakonna asutamiseks on vaja 1000 liiget. Et Parlamenti pääsemiseks on vaja ületada 5% künnis. Et kandideerimiseks on vaja kautsjon maksta. Diskrimineeriv on see, et ühel erakonnal on rohkem ,teisel vähem toetajaid ja ühtede toetajad on varakamad kui teised.

Ma arvan, et igal asjal on oma head põhjused ja Eesti valimissüsteemil on arengu ruumi (“sõltumatu mandaadi süsteem”, “tagasikutsumine”, fraktsioonivahetus, De Honte’st loobumine, E-D-U poolt pakutud ideed, erakondade rahastamine, kampaaniapiirangud) jne. See ei tähenda kohe, et konkreetne valimissüsteem oleks ebaõiglane. See tähendab, et on arenguruumi aga oleks vaja konkreetsust. Kindlasti ei ole Eesti valimissüsteemi ja tegelike valimiste puhul lõhnagi fašismist.

Loen punkti “11. Ebaausad valimised” ümberlükatuks. Täiendavate põhjendust korral olen nõus ümber veenduma.

Minu siin:
https://8mai.wordpress.com/2007/04/02/fasismi-14-punkti/#comment-620
toodud tabeli alusel on Eestis konkreetselt fašismi kontekstist võimalikud probleemid rahvusluse, julgeolekutunnetuse ja korruptsiooni vallas. Peaasjalikult siiski rahvusluse osas.

Pean oluliseks, et rahvuslus puhastataks natslikuna tunduda võivast retoorikast ja suhtumisest. Kui keegi tahab siis tõesti nats olla, olgu üksi ja omadega aga ärgu läbustagu sellega kodumaarmastuse ja eestluse mõisteid ja praktikat.

Aga rahvuslusest, Sirje, võiks küll rääkida. Et mis Sind häirib?

83. Jake - 3. aprill 2007

http://www.rahvuslikliikumine.ee/blog.php?id=46

see iseloomustab 25. märtsil toimunut üpris täpselt. Miks küll politsei neid võitlevaid antifashiste, 8. mai liikumise parimaid sõpru küll peedistas :(

84. Jasmiin - 3. aprill 2007

Kuulge, mina tahaksin nüüd teada, mis asi täpselt rahvuslus on. Blogi omanikud, avage palun uus teema ja selgitage! Muidu tundub mulle, et natsism algab siinses kontekstis justkui enesemääratlusest. Kas enesedefineerimine: “mina olen see” on ohtlik? “Mina olen Jasmiin, mina olen eestlane, mina olen ettekandja, mina olen šatään…” Kui keegi lehvitab lippu ja maalib põsele trikoloori, siis ta ütleb sellega “mina olen see”. Kui keegi kannab triibulisi villaseid põlvikuid ja märssi, siis ta ütleb ka “mina olen see”. (nt. hipi või folkija). Enesemäärtlus ei ütle ütleja arvates midagi teiste kohta. Väide “mina olen keegi” ei ole oma olemuselt hinnanguline. Teine, kes enesemääratlust kuuleb või näeb ja ennast samamoodi ei määratle, võib vastata “ahah, aga mina olen hoopis see”. Kui kuulajale tundub, et määratleja kasutab oma määratlust hinnangulisena “mina olen see ja see olla on parem kui teistsugused”, siis on meil kahtlemata tegemist taunitava nähtusega. Aga milline oma rahvuse või maailmavaate või juuksevärvi üle uhke ja rõõmus olev inimene mõtleb tegelikult hinnangulisi (halvustavad) mõtteid teistsuguste rahvuste, maailmavaadete ja juuksevärvide kohta? Kas enesemääratlemine on natsism, kas pearäti või tooga kandmine või lipu lehvitamine on natsism? Kas krutsifiks kaelas on diskrimineerimine? Mulle näib, et halvustamine käib siinkommenteerijate arvates siiski enamasti teist liini pidi – taunitav on see, kes käitub ebameeldivalt ja teisi kahjustavalt, mitte see, kes kannab mingit identiteeti, olgu või rahvuslikku. Ükski siinkommenteerija pole ju öelnud, et ta ei salli venelasi, küll aga on väljendatud mõtet, et ebameeldivalt käituvad inimesed on ebameeldivad, sealhulgas on taunitavad selliselt käituvad venelased. Selle vastu kamaiidid ju ometi ei vaidle? Seega selgitage mulle, millised konkreetsed natslikud avaldused Eesti ühiskonnas prevaleerivad, mille vastu võitlust pidama peab. Äärmuslikud grupid võib välja jätta, räägime jälle kord argielust, sellest, mis meid iga päev puudutab.

Ma suhtun sügava põlgusega sellistesse ilmingutesse nagu jõulukaartidele ilmunud tekst “seasonal greetings” varasema “merry christmas” asemel. Ehk siis kartusest solvata kellegi tundeid jõutakse välja – milleni? Kristlaste tunnete solvamiseni. Kas pole siis ilmselge, et kellegi enesemäärtlemisõiguse haavamise hirmus võetakse enesemääratlemise õigus ära kõigilt? Mitte keegi ei tohi öelda, millist religiooni ta järgib, sest äkki seda tüüpi enese määratlemine haavab teise religiooni esindajat. Tegelik eesmärk tolerantsikultusel oli ju vastupidine – “mina tohin öelda ja sina tohid öelda.” Ja maailm on rikkam ja saab teiste maailmade kohta rohkem teada. Või ei olnud nii?

Et siis pika mõistujutu kokkuvõtteks: mis on halba selles, kui mina ütlen, kes mina olen ja sina ütled, kes sina oled? Ja kas hinnangulisus “Sa ütled, kes sa oled, kuna sa pead end paremaks” mõeldakse sõnumisse sisse saatja või vastuvõtja poolt? Ainult marginaalide, skinheadide puhul on see nii, kas pole. Kui mina ütlen, et ma olen eestlane, siis ma ei anna hinnangut ühelegi inimesele, kes ei ole eestlane, kusjuures! Ma ei anna hinnangut ka endale.

85. küssa - 3. aprill 2007

no aga keegi minu küsimusele vastab?mõni liikumise liige nimetab eesti fashistlikud organisatsioonid?

86. Olavi - 3. aprill 2007

On vaid üks eestimaa. Kui see ära kaob pole enam ka eesti rahvast. Ma ei saa aru inimestest, kes oma rahvuse ära salgavad ja ei ole oma rahvuse üle uhked.
Ma olen uhke, et olen eestlane, ma usun, et eestlane olla on minu ja minu laste jaoks parim ja ma tahan, et ka minu naabrid ja lähikondsed arvavad sedasama. Kas ma olen kohe nats?
Mind ajab iiveldada tänane läänemaailm, kus inimene ei saa enam asju nimetada nii nagu need on, sest äkki keegi solvub. Selline keelekasutus muudab inimese hambutuks. Lugege Stanislaw Lemi “Tagasitulek tähtede juurest”. Kas sellist hambutut ühiskonda te tahate?

87. analyytik - 3. aprill 2007

81. araterl – April 3, 2007 (eelviimase lõigu lõpust)
“…eestluse mõisteid ja praktikat.”

Tõepoolest. Mis see müstiline “eestlus” ikka on? DEFINEERI! :)
Hüva. Mõed inimesed on eestlased – seda küll. Aga teised on jälle venalased ja taanlased näiteks. Me siis räägime siin eesti keelt. No ja siis. Mis edasi?

Ma saan aru, et see küsimuse ei ole vast kõige lihtsam, aga mis on ikka selle eestluse sisu? Milles see seisneb? Mis on selle “kolm komponenti” näiteks? Selle “spetsiifilised kvaliteedid”?

Muide, ärge nüüd keelest hakake rääkima jälle – see on selge ja seda ei vaidlusta keegi. Aga tõepoolest – “eestluse mõisted ja praktika”? Milline on “eestluse praktika”? Autode, motikate ja ATV-dega edasi-tagasi runnimine? Rullnoklus? “Tiblade” vaenamine? Igasuguse nänni kokku ostmine ja sellega uhkeldamine? Nn. anti-kommunism? Russofoobia?

Millised on need eestluse “iseloomulikud omadused”?
Mingid sellised omadused/tunnused, mis oleks omased ainult eestlastele. Hea küll – need ei peagi olema omased justnimelt AINULT eestlastele, aga siiski? Mingid sellised karakteristikud, mis ei oleks “sakste vana” – nagu Uku Masing kusagil ütles.
(Need on siis tõsised küsimused – vähemalt põhiosas)
………
83. Jasmiin – April 3, 2007
“Kuulge, mina tahaksin nüüd teada, mis asi täpselt rahvuslus on. Blogi omanikud, avage palun uus teema ja selgitage!”

Ava ise kusagil teema ja selgita nii palju kui kulub. Või otsi vastuseid erinevatelt rahvuslaste lehekülgedelt. Kel janu, sel jalad – nagu öeldakse.

88. Jasmiin - 3. aprill 2007

Oi, analyytik, ära erutu :) Ma lihtsalt tunnen huvi, milles mind kui “tüüpilist eestlast” vmt süüdistatakse :)

Ja keda huvitavad kultuuriti võrdlevad uurimused, siis Schwartz on neid palju teinud. Pange EBSCOsse sisse ja te näete, milliseid väärtusi eri regioonide inimestele omistatakse. Mitte et mina peaksin oluliseks “eestluste iseloomulike omaduste” järele küsida – lihtsalt viiteks analyytikule :)

89. Roll - 3. aprill 2007

87. Analüütik

Äkki otsid ise vastused erinevalt rahvuslaste lehekülgedelt nagu lahkelt soovitad, kommunist?
Igaljuhul sind võib siin edaspidi ropult kommariks ja rahvusereeturiks sõimata nagu ma aru saan, sest Eeskujuliku Lääne ajakirjanduses kasutatakse neid väljendeid lõdvalt :)

90. Janek - 3. aprill 2007

Heh. Kusjuures KaMai loogika kohaselt peab Analüütik nüüd ise tõestama, et ta ongi kommar ja rahvusreetur. :)

Õli! Õli!

91. analyytik - 3. aprill 2007

Mille peale need närvid nüüd siis nii järsku läbi said? Olid ju suht asjalikud küsimused tegelikult. Ja olulised küsimused kahtlemata.
Ja kuidas selle kommunisti ja rahvusereeturi vahele nii kiiresti see võrdusmärk tekkis?

Aga mis seal ikka. Kas nüüd keegi ikka veel tuleb väitma, et eestlaste hulgas ei ole levinud teatavad hoiakud, mis olid omased näiteks fashistlikele ja nazi režiimidele?

92. mr.Costello - 3. aprill 2007

Lugege Stanislaw Lemi “Tagasitulek tähtede juurest”. Kas sellist hambutut ühiskonda te tahate?

Raamat kirjeldab rahumeelset, harmoonilist ühiskonda, mis on saavutatud inimloomuse muutmisega läbi kirurgilise sekkumise.
Mina isiklikult sooviksin küll inimkonnale sellist vägivallatut tulevikku.

93. mr.Costello - 3. aprill 2007

See punkt 8 ei ole tõepoolest kuigi märkimisväärne fašismiilming Eestis. Aga mõningaid murettekitavaid TENDENTSE võib ka siin täheldada. Vaadakem veelkord mis seal punktis kirjas oli:

[…]

Enamik selliseid režiime seob end tihedalt valitseva religiooniga ning eelistab end kujutada selle religiooni sõjalise kaitsjana. Tõik, et valitseva eliidi käitumine on vastuolus sama religiooni üldtunnustatud põhimõtetega lükatakse nii eliidi, kui usujuhtide poolel kalevi alla.

Propaganda loob illusiooni et valitsev eliit on usu kaitsja ja oponendid on jumalatud.

Meil ei ole riigikirikut (erinevalt eespool toodud vastuväites Suurbritannia näitel) ning valitseb usuvabadus. Seda kummastavam ja õõvastavam on see kuidas meie riigiisad eksponeerivad end riigitelevisiooni vahendusel ülekantavatel jumalateenistustel, meie kaitseväelasi sunnitakse osalema palvustel (sealhulgas eriti alandavad on vastavad tseremooniad Vabariigi aastapäeval ja Võidupühal).
Meie usutegelased ei kritiseeri valitsevaid klasse nende amoraalsete tegude eest.
Ja see viimane lõik on ju Tõnismäel toimuva valguses otse kümnesse – propaganda retoorikasse on toodud kristlik moraal: surnuaias nii ei käituta.

94. Valker - 3. aprill 2007

92. mr.Costello – April 3, 2007

Kas see on nüüd ülevoolav eneseiroonia või antifa karikatuur?

Või arvabki lugupeet, et “ülla eesmärgi” nimel on ka igat sorti kohitsemine lubatud?

Andku Jumal, et taoline “vasakpoolsus” vaid kohviku ja interneti tagatubade tasandile jääks. Õõnes ja silmakirjalik küll, kuid vähemalt suht ohutu.

95. Jake - 3. aprill 2007

Vaevalt Mr. Costello eneseirooniaks võimeline on. Tundub, et tema seisukohtade näol on tegemist fashismi ja kommunismi mikstuuriga.

96. araterl - 3. aprill 2007

Costello “See punkt 8 ei ole tõepoolest kuigi märkimisväärne fašismiilming Eestis.”

Punkt 8 võib olla ilming aga täiesti kindlasti ei ole see fašismiilming.

“Inimloomuse muutmine läbi kirurgilise sekkumise” on aga üsna kindlasti fašismiilming.

97. sirje - 3. aprill 2007

Costellole lähedal istuva isikuna võin Teile kinnitada, lugupeetud kommentaatorid, et ta on võimeline eneseirooniaks ja mitte ainult …

98. kalake - 3. aprill 2007

tunnetuslikult on need põhjendused pronkssõduri teisaldamisks küll otsitud a la kristlased haudadel ei talla jne. see tundub vale.

Aga kaitseväelaste tseremooniad on teine tera.
Ehk siis sõjavägi on loodud selleks, et vastuvaidlematult käske täita, isegi siis kui on oht surma saada. Selleks aga surutakse üksikindiviidi ego alla. Olete küll näinud ameerika filme, kus seersant karjub valvel seisangus oleva reamehe peale. See on igas sõjaväes täpselt sama põhimõte.
Samuti peab üksus toimima üksusena, mitte kamba soolo esinejatena. Vastasel korral kaotaks sõjavägi oma mõtte. Sõjaväes saab kõik ollavaid ühtemoodi. Ehk nii nagu määrus ütleb ja nii nagu ülem käsib. Et sa teaksid, siis terve Tallinna Üksik Vahipataljon tegeleb põhiliselt tseremooniate läbiviimisega. Kadrioru vahtkonnad, külaliste vastuvõtut jms.
Sul on võimalik kaitseväe teenistusest loobuda tööteenistuse kasuks, kui sulle ei meeldi see, mis kaitseväes toimub.
Ning neid usuga seotud tseremooniad tulekski võtta tseremooniatena, mitte tõsiste usu näitamise aktidena.

Ega sa ometi ei arva, et sõjavägi on mõttetu?

99. analyytik - 3. aprill 2007

MARCO MONTANARI: Võidu monument
Eesti Päevaleht, 04. aprill 2007

http://www.epl.ee/arvamus/380793

100. kalake - 4. aprill 2007

Monumendi tähenduse muutumine võttis aega 20 aastat nagu ma aru saan. ja on ka loogiline. Päeva pealt ei ole võimalik selliseid asju muuta.

101. mees ilma naota - 4. aprill 2007

Marco Montanari jutuke Lõuna-Tiroolist on päris huvitav, olen ise selle piirkonna ajaloo kohta üht-teist uurinud…Mr. Montanari artikkel sisaldab ka natukene itaaliasliku soovmõtlemist. Mõni austerlane kirjutaks loo ehk teise nurga alt kindlasti…sellele piirkonnale on EL tulnud igastahes suuresti abiks kuna riigipiirid on tavakodanikule ja ka turistile sealkandis juba üsna virtuaalsed, vanad pinged on n.ö vanas Euroopas tõepoolest unustusse vajumas.

Selle vasismi (just meelega kirjutasin nii) vastu võitlemine on üks tore asi siin Maarjamaal. Sama hästi võiks võidelda ka zoofiilia vastu – usun päriselt ka, et zoofiilia on Eestis enam levinud kui vasisim. Aga vasismi vastu võitlemine on kuidagi lääneeuroopalikum ja võimaldab paremat kajastust avalikkuse ees saada ka. Eks just edevus ja meediakajastuse saamine aja 8. mai liikujaid ka pronkssõduri juurde – kui võitu natsismi vastu tähistada näiteks Nehatu hamburgeriputka juures ei pälviks see üldse tähelepanu. Terve mõistuse kohaselt võiks natsismi üle saavutatud võitu tähistada Vabaduse väljakul (nimi ka sobiv ju…) aga see vist jälle ei sobi kuna pole piisavalt irriteeriv. Pronkssõduri juures võib demonstreerida ükskõik mida (kasvõi Montoni kevadmoodi), see jõuab ikka meediasse. Mina teen teile viisaka ettepanku, et võtke kaasa loosung “Tähistame võitu fashismi üle. Leppimatu võitlus zoofiilia vastu jatkub”. Mõlemad on ju pahad nähtused, onju?

102. Tq - 4. aprill 2007

Vaadake, et te oma suure vassismivastase võitlusega liiale ei lähe. Vastandid on teinekord häirivalt sarnased.

Aga muidu jah, täiesti märkimisväärne on praktiliselt 100% kattuvus Nõukogude Liiduga. Isegi 8. punkt langeb äärmiselt täpselt kokku, kui lugeda ateismi (või vähemalt seal riigis viljeldud nn. teaduslikku ateismi) samuti religiooniks.

Muide, 8. punkt on ilmselt üldse üks vähem olulisi. Kindlasti mitte nii absoluutne, kui on esimeses lauses “Erinevalt kommunistlikest totalitaarseist režiimidest pole fašistlikke või protofašistlikke režiime nende oponentidel iialgi võimalik süüdistada jumalatuses.” Kui see peaks nii olema, siis ei läheks selle definitsiooni alla Hitler.

Tsiteerin selle veebilehe ( http://homepages.paradise.net.nz/mischedj/ca_hitler.html ) vahendusel Hitlerit.

“Amongst the accusations which are directed against Germany in the so called democracies is the charge that the National Socialist State is hostile to religion. In answer to that charge I should like to make before the German people the following solemn declaration:
1. No one in Germany has in the past been persecuted because of his religious views, nor will anyone in the future be so persecuted…”

Niisiis, olgu Hitleri enda religioossusega kuidas tahes, tema oponendid igatahes süüdistada saavad.

Muidugi, ma ei imestaks, kui näiteks loomasõprade hulgas peetaks Hitlerit loomapiinajaks. No see on ju nii suur pahe, Hitler oli nii paha mees, järelikult pidi Hitleril ka see pahe olema. Kui hoolega otsida, siis küllap leiaks põhjendusigi.

103. mr.Costello - 5. aprill 2007

Jajah. Valker, Jake ja Araterl. Tehke edaspidigi järeldusi minu maailmavaate programmilise reaaliseerimise plaanide kohta selle põhjal, mida ma arvan ühest või teisest ulmekirjanduse žanrisse kuuluvast teosest. Sissejuhatuseks sobib ehk ka minu arvustus Isaac Asimovi “Asumi ääre” kohta.

:-D

104. mr.Costello - 5. aprill 2007

Kalake, ma olen kaugel sellest, et pooldada sõjaväe tegutsemises põhimõtet “ka üks on lahinguväljal sõdur”. Aga need tseremooniad ei puuduta kuidagi sõdurite tegutsemist kriisisituatsioonis, seega on pealesurutud usulised tseremooniad põhjendamatud ja põhiseadusega vastuolus.

Ega sa ometi arva, et sõduril puuduvad inimõigused, põhiseadusega tagatud kodanikuõigused jms?

105. araterl - 5. aprill 2007

Mina näiteks olen päri nende kaitseteenistuses olijatega, kes olles mitteusklik või mõne muu konfessiooni esindaja on vastu nö rivipalvustele. Absoluutne on armees sõjaväelise käsuliini käskude täitmine. Ei näe, et konkreetselt kristlikel protsessioonidel sunduslik osalemine oleks kuidagi seotud käsuliini või sõjalise möödapääsmatusega.

Kui mõni organisatsioon leiab, et midagi on vaja kindlasti sisse õnnistada, siis palun. Kui on olemas teatud tavad nagu näiteks presidendi sisseõnnistamisteenistus (mille viis vist sisse Lennu?), siis kui inimene on ristitud why not. Konstrueerida aga mingitesse muudesse riiklikesse rituaalidesse, eriti olukordadesse, kus inimesel käsu täitmisel valikuvõimalus puudub (nt sõjavägi) mingi konkreetse konfessiooni rituaal on kohatu.

Kui ma ei eksi siis seda asja käsitleti ajakirjanduses ja kas ei olnud mitte, et edaspidi see nii enam ei ole?

106. kalake - 5. aprill 2007

mr. Costello,
Vastavalt EV põhiseadusele on sõduritele tagatud kõik õigused, välja arvatud juhtudel kui teenistus ja seadus määratleb teisiti. Osad õigused aga on tingimusteta tagatud.
Nüüd need juhtumid mis tulevad teenistuse äripärast on kaunis piiravad ja määratud kaitseväeteenistuse seadusega, kaitseväe sisemäärustikuga ja paljude muude seadusaktidega, mis piiravad näiteks ajateenistuja õigusi märgatavalt. Sisuliselt otsustab tema igapäeva elukorralduse üle vahetu ülem. Ehk siis see sama filmidest nähtud karjuv seersant. Seadusest tulenevalt siiski ei ole sellel seersandil päris vaba voli käskude andmiseks ning ajateenijal on alati õigus kaevata KV peainspektorile otse. Kuid alles peale käsu täitmist. Ajateenija uni ja söömine on sisemäärustikuga täpselt reguleeritud. Samuti külaliste vastuvõtt, mille üle otsustab jällegi vahetu ülem või pataljoni ülem.

Mis puutub usulistesse teemadesse, siis igal EV kodanikul on õigus loobuda KV ajateenistusest usulistel ja mis iganes muudel põhjustel asendusteenistuse kasuks. Nii et kui sulle ei meeldi garnisonimäärustikus ettenähtud tseremoonia või selles osalemine, siis võid alati ajateenistusest loobuda.
Kuid tegemist on tseremooniaga, mitte millegi sisulisega.
Minuteada on meie kaplaniteenistus multireligioosne, nii et iga usu esindaja peaks saama hingekosutust.

Seega pole garnisoni määrustikuga ettenähtud usuga seotud tseremoonia ei pealesurutud ega põhiseadusega vastuolus. Iseküsimus, kas antud tseremoonia on põhjendatud. Meil on olemas otsedemokraatia portaal tom.riik.ee sealtkaudu saad teha ettepaneku garnisonimäärustiku muutmiseks.

Siit saad lingid kaitseväeteenistust puudutavatele seadustele;
http://www.mil.ee/?sisu=seadused

107. araterl - 6. aprill 2007

kalake, Sa tead ilmselt paremini viidata, millise normi alusel on religioossetes rituaalides osalemine kaitseväes kohustuslik? Kaplaniteenistuse kasutamine on mäletamistmööda vabatahtlik.

Aga et kalakese loogika selge oleks: täpselt sellest hetkest alates kui kaitseväe määrustik Sulle ei laiene ehk Sa oled tsivilist, siis padavai TOM-i või riigikogu saadikute juurde või kiri KaMin-ale, et see tobe võimalus välistatakse. Ja ainus võimalus on see, et usulise sisuga üldkohustuslikke massirituaale sõjaväes ei sooritata.

108. kalake - 6. aprill 2007

araterl,
on olemas Garnisonimäärustik, riigi teatajast leiad.
seal on alajaotus: Paraadi vastuvõtmine

446. Kui paraadil toimub vaimulik kombetalitus, annab paraadi juhataja vaimuliku kombetalituse eel käsklused «Vabalt!» ja «Mütsid — peast!», misjärel vaimulik peab lühikese palvuse, õnnistab kaitseväelasi ja teeb ettepaneku laulda «Hoia, Jumal, Eestit».

Lisaks TOMile on veel võimalus kirjutada õiguskantslerile, et hinnata selle punkti kooskõla põhiseadusega. Kes siis ebakõla leidmisel võib suht karme meetmeid tarvitada selle ebakõla kõrvaldamiseks.

Eks see punkt pisut veider on minumeelest. Veel ilmselt sellistest aegadest kus hüüti “Gott mit uns!” vms. Aga minupoolest võib ta ju ollagi nagu pronkssõdur seal tõnismäel. Selline lahe relikt.

Minuteada paraadidel osalemine ei ole otseselt üldkohustuslik. Ma tean isiklikust kogemusest, et EV KV’s ollakse piisavalt tolerantsed, kui sa palud oma ülemuselt ennast paraadilt kõrvale jätta just selle punkti pärast, siis üldiselt ei tohiks probleeme tekkida.

Põhiseadus:
§ 124. Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduses sätestatud alustel ja korras.

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keelduja on kohustatud läbi tegema asendusteenistuse seaduses ettenähtud korras.

Kui seadus ei näe teenistuse erilaadi huvides ette teisiti, on kaitseväes ja asendusteenistuses olevatel isikutel kõik põhiseaduslikud õigused, vabadused ja kohustused. Piirata ei tohi põhiseaduse §-des 8 lõiked 3 ja 4, 11-18, 20 lõige 3, 21-28, 32, 33, 36-43, 44 lõiked 1 ja 2 ning 49-51 ettenähtud õigusi ja vabadusi. Kaitseväes ja asendusteenistuses olevate isikute õigusliku seisundi sätestab seadus.

ja põhimõtteliselt

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

annab vabastuse paraadil osalemisest usulistel põhjustel.

109. araterl - 6. aprill 2007

Ehk siis nuriseda pole vist midagi? Eesti on täiesti kultuurne riik, kus usuvabadus on tagatud seadusandlike aktide tasemel.

Sellest hoolimata tuleks seda komplekti täiendada ja just selle koha pealt, et iseenesestmõistetavus (ja minu parima arusaamise järgi ka rituaaliline relikt) nimega vaimulik kombetalitus paraadil ei toimuks.

110. kalake - 7. aprill 2007

Ma pole endiselt kindel kas sõdureid kuidagi ahistatakse paraadidel usulistel alustel kui keegi jutlust peab, sest sõduri ülesanne on seista ja müts peast võtta kuulata lühikest jutlust, mille käigus neid koguni õnnistatakse jutluse pidaja poolt ja laulda “Jumal kaitse Eestit”. Sest põhimõtteliselt lauldakse sõjaväes palju hullemaid sõdurilaule mida võib kvalifitseerida kui vaenu õhutamist. Ja seda eesti keeles ja ka teiste rahvuste esindajate poolt. Käskude andmine toimub samuti eesti keeles mis kvalifitseerub samuti keelelise diskrimineerimisena.

Et kui siit veel jätkata sama loogikaga siis peaksid mitteusklikud suurel reedel ja jõulude ajal tööd rabama, sest see on teiste uskude esindajatele ja ateistidele ebaloomulik ja pealesunnitud püha.

Et kui ei meeldi siis on meil olemas põhiseaduses § 124

111. araterl - 8. aprill 2007

Eesti keel on Eesti riigikeel. Äkki tood mõne vaenu õhutava rivilaulu näite. Isegi Die Fahne Hoch ei ole vaenuõhutav. Kuidas siis eestikeelsed laulud saavad olla? Riigipühadega on vast nii, et siis pole ateistil kohustust kirikusse minna.

112. araterl - 9. aprill 2007

Paar linki seni end antifašistideks pidanute kohta

Kapo: vene antifašist teeb Eesti-vastast propagandat
http://arileht.epl.ee/?artikkel=321455

Antifašistlik komitee korraldab miitingu uusnatsismi vastu
http://www.vnl.ee/artikkel.php?id=1493

113. analyytik - 13. aprill 2007

http://www.oldamericancentury.org/14pts.htm
Seal lõpu poole on koht, kus on need “Related Articles” ja seal on igasugu lugusid. Eh, kes neid küll kõiki lugeda jõuab.

Pilti ka:
http://www.oldamericancentury.org/store_prima.htm

114. /++//++//++//++//++//++/ » Blog Archive » Poliitikast ja scifist - 14. aprill 2007

[…] “Lugege Stanislaw Lemi “Tagasitulek tähtede juurest”. Kas sellist hambutut ühiskonda te tahate? Raamat kirjeldab rahumeelset, harmoonilist ühiskonda, mis on saavutatud inimloomuse muutmisega läbi kirurgilise sekkumise.Mina isiklikult sooviksin küll inimkonnale sellist vägivallatut tulevikku.” 8mai.wordpress.com/2007/04/02/fasismi-14-punkti/#comment-705 […]

115. Mida te näete? « Kaheksanda Mai Liikumine - 18. mai 2007

[…] Ja teiseks sellepärast, et selline suhtumine pani mind mõtlema ning põhjuste üle juurdlema. Kas tõesti on valitsus aprillisündmustega eestlaste ajud niivõrd puhtaks pesnud, et lisaks punasele värvile ei talu me enam ka sini-puna-valgeid kombinatsioone? Kas Lauri Leesi peab oma kooli laste vormimütsi värvid ära muutma, sest on need ju samuti kahtlaselt vene lipu värvides? Niigi üritatakse Prantsuse Lütseumi direktorist rahvavaenlast teha. Või on tegu lihtlabase russofoobiaga, kus kõiges ja kõige taga kangastub Venemaa ja venelased? Või on (sini)mustvalge ihaluse taga esimene fašismi neljateistkümnest punktist? […]

116. hiievana - 26. märts 2010

Aga millised on kommunismi 12 põhiomadust?

Tundub, et täpselt samad:

Kommunsimi juurde kuulub ülivägivaldne vene, hiina või kuuba natsionalism, teiste rahvaste tapmine ja venestamine või hiinastamine.

Kes ei osanud vene või hiina keelt, see peksti algul tänaval ja siis vangikongis vigaseks või surnuks.

117. sirje - 26. märts 2010

noh, on siis hiina keel selge? vaevalt, et kuskilt nii suurt vanglat leiab, kuhu kõik keeleoskamatud pista.

hiievana - 28. märts 2010

Kuidas? Venemaal on maailma suurimad vangilaagrid, need olid olemas ammu enne 2.ilmasõda. Ja milleks vanglad? Kommunismi vaenulik element lasti kohe maha ja aeti auku. Mittevene keele rääkimine on Venes praegugi eluohtlik. Pole olemas suuremat natsionalisti, kui venelane.

sirje - 28. märts 2010

samas on üks levinumaid ksenofoobiavorme samuti venelaste vihkamine. kahtlustan, et nii rahvuslus kui ksenofoobia selle rahvuse suhtes on seotud mitte rahvuse erilisusega vaid pigem nende suure rahvaarvuga. kuna ma õnneks räägin kõiki siinkandis ettetulevaid suurrahvuste keeli, siis mul pole muretsemiseks põhjust ja vihkamiseks samuti mitte.

118. Oudekki - 26. märts 2010

Rahvuslus ja religioon, seksismist rääkimata kohe mitte kuidagi kommunismiga kooskõlas ei ole. Samas kommunism ei eelda, et kõik rahvad igal arenguetapil peaksid hakkama kommunistideks, seega rahvaste enesemääramine teatud ajal on sellega täiesti kooskõlas. Intellektuaalide roll on kommunismis aga väga märkimisväärne, võib hakatuseks Gramscit lugeda ja siis tagasi tulla nende punktide juurde.

hiievana - 28. märts 2010

Naiivitar :) Kommunism on kõige vägivaldsem usk maailmas, sellel on kõik natsionalismi ja usndi tunnused. Tegelikult pole tähtis, mis gruppi ühiskonnas rõhutakse (rahvuse, usu või klassi), kommunistid rõhusid kõiki gruppe: rahvusi, haritlasi, usklikke – ühesõnaga kõiki.

Pealegi asi pole natsionalismis, fasismis või internatsionalsimis, vaid vägivalduses. Igasugust ideolooogiat saab levitada vägivallaga. Kommunistid kasutasid kõiki ideoloogiaid – nii natsionalismi kui internatsionalismi Impeeriumi võimu suurendamiseks. Hitler kasutas peamiselt rahvuslust, kuna riik oli ühe rahvusega. Kommunistid ja ameeriklased peavad impeeriumi kokkuhoidmiseks tuginema internatsionalismile.

Ei maksa rääkida sellest, mida mõni intellektuaal kirjutab raamatus. Lähtume sellest, mis tegelikult oli ja on, ajalogu.

Psühholoogia väidab, et intellektualiseerimine on üks hirmu vorm, ego kaistevahend. Kõik valged ongi grafomaanid, sest süda on kinni ja töötab ainult aju – südametu kalkulaator.

Saatke kõik ideoloogiad p..e, sest oluline pole ühiskonna kord, vaid isiklik eetika – au. Kui kommunist ja fasist oleksid ausad ja vägivallatud, siis oleks ka nende kord püsinud.

Oudekki - 29. märts 2010

Kui rääkida ideoloogiatest, siis tuleb rääkida intellektuaalsest poolest plaanist. Juba selle pärast, et eristada kuritegusid, mis tulenevad ideoloogiast kuritegudest, mis tulenevad absoluutsest võimust. Nii totalitaarsed kui autoritaarsed riigikorraldused erinevad ka omavahel, Hitleri Saksamaa ja Mussolini Itaalia olid väga erinevad riigid, Stalini NSVL-ist rääkimata. Neil on kindlasti ka sarnasusi, täpselt nagu ka liberalismil on nendega sarnasusi: püüe universaalse ideoloogia kehtestamisele. Aga samas ei saa ütelda, et liberalism on fašism või kommunism :D

Ka praegused Mussolini toetajad räägivad, et “tema ainus probleem oli see, et ta astus sõtta” – arvatavasti jah, see kord olekski püsinud ilma sõttaastumiseta, sest vastased ei oleks siis arvatavasti relvi haaranud. Aga probleem ongi selles, et fašistlik ideoloogia lubab sõda teatavates oludes. S.t vägivald oli seal õigustatud. Ka Stalini vägivallale eelnes selle intellektuaalne õigustamine – samuti näiteks Thatcheri poliitikatele. Seepärast on oluline argumente tunda. Muidu läheb lahmimiseks ka. Kas liberalism, fašism, kommunism, natsism saavad toimida vägivallata? Vastused on siin erinevad eksole :) Kui natsism lubab tappa, siis “aus nats” on oma südametunnistuse ees puhas, sest tema isiklik autunne ja eetika lubab hävitada madalama rassi esindajaid, et need kõrgemale ruumi teeks… Minu isiklikud veendumused seda jälle ei luba :)

Muide, NSVLi ja natsisaksamaa ideoloogiaid, tõmmates paralleele ka Mussoliniga on võrreldud ka siin: https://8mai.wordpress.com/2009/03/20/breznevi-teine-tulemine-21-sajandi-eestis/

119. Mart - 27. märts 2010

imho äge rahvuslus ühiskonnas nagu äge religioossuski räägib selle õigluseta ühiskonnast, selle ebavõrdsusest, mida püütakse siis mingis irratsionaalses ruumis fantasmidega ületada. Et ühiskonna religioossuse astme ja ebavõrdsuse vahel on seos, seda on uuringud kinnitanud. Rahvuslus on üks religioossuse vorme.

120. hiievana - 28. märts 2010

Fasist/kommunist!

Õiguseta on see ühiskond, kus rahvustel ega uskudel pole õigusi.

Demokraatlikus ühiskonnas on usu, mõtte ja sõnavabadus. Samuti ei tohi rõhuda ühtegi rahvust ega usku. Kõikidel rühmadel on eluõigus – rahvustel, uskudel, rassidel, isegi kommunistidel lastakse elada.

Eitades ja vaenates, suhtudes sallimatult inimrühmadesse – see ongi vägivalla põhjus! Siit edasi, Mart, tuleb hakata rahvusi ja inimrühmasid hävitama. Seda staalin ja leenin juba tegid, ning püüti suurt õigusteta orjade massi luua.

Kas tõesti pole veel piisavalt inimesi tapetud? Et sinagi aru saaksid.

Maailm on ja peaki olema mitmekesine, see on rikkus.

Sina Mart, näed lilleaasal nelkisid, roosisid, nurmenukkusid, ülaseid ning ütled, et see on ebavõrdsus, ning niidad kõik maha. Kui iga aasta niidad mitu korda, siis lõpuks on Lasnamäe, mururiba – vaene, kõle, ainult üks muruseeme.

Oudekki: sildistamist palun vältida

121. hiievana - 28. märts 2010

Internatsionalism oli Impeeriumi sõjanui, mille abil allutati uusi maid ja hävitati rahvaid. Ideoloogia iseenest pole paha, võrdsus jne. Aga see internatsionalism pole parem kui natsionalism, kõik sõltub sellest, kes keda sööb. Antud juhul sõid internatsionalistid (selle sildi all toimetasid vene kommunistlikud natsionalistid) teisi rahvuseid.

Impeerium kasutab igat ideoloogiat enda huvides. Väikerahvastele räägitakse, et rahvuslus on paha, sellest tuleb loobuda, sedasi hävitades selle rühma identiteedi. Samal ajal enda identiteeti tugevdades ülikõva natsionalismiga, kommunistliku parteiga.

Vahet pole, mis ideoloogia, vaid kas see on totalitaarne või mitte, kas see sööb teisi ära või mitte.
Eesti rahvuslus ja usund oli Pätsu ajal nagu sulavõi, võrreldes Vene maruinternatsionalismiga.

Vaadake ikka asjade sisu, mitte välist kuju ja silti.

Rahvusriigis nagu (Eesti Wabariik) ja usuriigis (nagu Tiibet) võib võrdust olla 100 korda enam, kui maruinternatsionalistlikus Venes või Hiinas, kus tapetakse teisi rahvaid ja usklikke.

Lugege vähem raamatuid! Rohkem iseseisvat mõtlust.

Ei ole ohtlikumat tapariista, kui natsionalism või internatsionalism, kommunism või fasism, usk või ateism, eriti kui seda rakendab impeerium või suurrahvas.

Aga see on kena, et pildid ilmusid ja nimed. Aus inime ei varja nägu ja nime.

Erik Arro

122. hiievana - 28. märts 2010

Ja veel, Mart. Seos kommunismi, inetrnatsionalismi ja ebavõrduse vahel on ilmselge.

Olles mingist rahvusest, näiteks nganassaan, on internatsionalisti meelest kuritegu. Nganassaan, komi, mari, neenets on nats ja fasist :) Ja ega neid palju järel pole. Asemele on tunginud miljonid vene internatsionalistid, kes interanatsionalismi nuiaga kõik teisedki väikerahvad ära tapsid.

Internatsionalistlik natsism on õige termin.

123. hiievana - 29. märts 2010

sirje – 28. märts 2010

2samas on üks levinumaid ksenofoobiavorme samuti venelaste vihkamine. kahtlustan, et nii rahvuslus kui ksenofoobia selle rahvuse suhtes on seotud mitte rahvuse erilisusega vaid pigem nende suure rahvaarvuga. kuna ma õnneks räägin kõiki siinkandis ettetulevaid suurrahvuste keeli, siis mul pole muretsemiseks põhjust ja vihkamiseks samuti mitte.”
………………………………………………………………
Päris kohutav. Osates suurte rahvaste keeli, püütakse rahvuse varjamisega ellu jääda, nii venestataksegi väikerahvaid. Siis pole vaja muretseda. Sellest ju järeldub, et kui keelt ei oska, siis on mureks põhjust. Eks impeeriumis kaotabki hall mass oma rahvuse ja keele – hirmu ja rõhumise tõttu. Sirje, hakka siis venelaseks, miks siis oled eestlane? Kas hülgad oma esivanemad ja reedad kodumaa? Tuleta meelde Kingisseppa, teda ei aidanud kommunism ega vene keele oskus, ikka löödi maha. Ja nimelt selle pärast, et ta oli eestlane, lisaks reetur. Venelane võib olla nats või internats, polegi tähtis, sina oled tema jaoks võõras. Isegi see, et oled tubli mutrike impeeriumis, ei taga su elu.

Eestlane pole oma rahvuslusega kunagi Venemaale laiama läinud või püüdnud venelast selelga maha suruda. Aga venelane tuleb siia eestlasele internatsi nuiaga pähe taguma. Rahvus on loomulik inimese identiteet, sama loomulik nagu emakeel ja perekond, ema ja isa.

Oudekki: sellel blogil on omad reeglid. Ksenofoobiline laiamine kindlasti nende reeglitega kooskõlas ei ole. Palun valida sõnu.

sirje - 29. märts 2010

mismõttes venestatakse? ma oskan inglise keelt jupi paremini kui vene keelt. kuidas kaotan oma keele? miks ma peaks venelaseks hakkama? tegelikult peaks hoopis prantsuse ja hispaania keele ka ära õppima.

juba segane komm sul. kingissepa lõid ju eestlased eestis maha. tol ajal oligi kombeks kommuniste maha lüüa, nii eestis kui venemaal. tänapäeval on surmanuhtlus meil keelustatud. millises maailmas sa elad?

rahvus pole mingi identiteet. mis see rahvus üldse on? inimesed, kes räägivad eesti keelt, on eesti rahvusest? muid ühiseid tunnuseid, mille puhul liiga palju erandeid poleks, ma küll nimetada ei oska.

keel on vaid abivahend suhtlemiseks. suhteliselt kehvake sealjuures nagu selle blogi kommidest võib aegajalt aru saada. räägid küll eesti keeles teisega kes räägib ka eesti keeles, aga üksteisest aru ei saa.

124. Kõigile salajase ühingu liikmetele! « Kaheksanda Mai Liikumine - 29. märts 2010

[…] meie ajaveebi uus kommentaator hiievana aka Erik Arro. Postitas mõned kommentaarid postitusele Fašismi 14 punkti, märkis neile juurde, et kommid väärivad viite punast tähekest ja asus siis inimestele […]

125. Martin Praks - 30. märts 2010

Demokraatia Venemaal täna tähendab oligarhiat.


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: